Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Pension på grund af sygdom

For tjenestemænd i den lukkede gruppe er den generelle forudsætning for at få pension på grund af sygdom, at sygdommen er dokumenteret ved en lægeattest, så "Nævnet for helbredsbedømmelse i tjenestemandssager" kan godkende den som afskedigelsesgrund.

For denne gruppe er det altså ikke den afskedigende myndighed, der skal bedømme helbredet. Myndigheden (kommunen, amtskommunen eller andre) får ikke lægeattesten, men kun Helbredsnævnets erklæring om, hvorvidt helbredet giver grundlag for afskedigelse.

Almindelig sygepension (§ 6-pension)
Når en helbredsmangel er anerkendt af Helbredsnævnet som grundlag for afskedigelse, undersøger ansættelsesmyndigheden, om der kan ydes pension. I første omgang drejer det sig om, hvorvidt den pågældende har været ansat i en pensionsgivende stilling i 10 år med fuld beskæftigelse, idet dette er en forudsætning for at få almindelig sygepension. Har tjenestemanden haft nedsat timetal, forlænges perioden, så den svarer til fulde 10 års tjeneste.

Det anbefales, at man retter henvendelse til a-kassen for at få oplysninger om, hvilken indflydelse svaghedspension har på eventuelle ydelser herfra.

Kvalificeret sygepension (§ 7-pension)
Ved enhver afskedigelse på grund af sygdom vil det også blive vurderet, om man eventuelt kunne have ret til forhøjet pension, den såkaldte kvalificerede sygepension.

Forudsætningerne for at få den er:

  1. At man på afskedigelsestidspunktet skal være under 60 år,
  2. at erhvervsevnen er nedsat til en trediedel eller derunder, samt
  3. at man ikke afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret allerede ved ansættelsen. Denne bestemmelse gælder dog kun, hvis afskedigelsen finder sted i de første 10 år af ansættelsen.

Det er Helbredsnævnet, der foretager vurdering af erhvervsevnen, eventuelt efter at yderligere lægelige oplysninger, f.eks. speciallægeerklæringer, er indhentet.

Ved kvalificeret sygepension er der ikke noget generelt krav om 10 års forudgående ansættelse.

Finansministeriet kan også i ganske særlige tilfælde bestemme, at der kan tilkendes § 7-pension ved afsked umiddelbart efter det fyldte 60. år. Det vil typisk være i tilfælde, hvor proceduren i forbindelse med helbredsbedømmelse og afskedigelse har været usædvanlig langvarig.

For kommunale tjenestemænd gælder indholdsmæssigt ganske de samme regler og betingelser som nævnt ovenfor bortset fra, at der ikke skal forelægges lægeattest for Helbredsnævnet. For denne gruppe gælder, at kommunen selv tager stilling til afskedigelsesgrundlaget og erhvervsevnenedsættelsen, som oftest efter en vejledende udtalelse fra enten en lægekonsulent eller Helbredsnævnet.

Ret henvendelse til a-kassen for information om eventuelle konsekvenser for ydelser herfra.

Tilskadekomstpension (§ 8-pension) 
Hvis tjenestemanden under udførelse af sin tjeneste kommer til skade i en sådan grad, at tilskadekomsten begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, og hvis skaden medfører utjenstdygtighed, der fører til afsked, vil der være ret til tilskadekomstpension efter pensionslovens § 8.