Løn- og ansættelsesforhold Praktiske forhold ved dødsfald

Fælles bestemmelser

Obligatorisk gruppelivsforsikring
Hvis afdøde stadig var ansat som lærer (m.fl.) i en kommune eller region på dødstidspunktet, udbetales en forsikringssum fra Forenede Gruppeliv. Det er dog en forudsætning, at dødsfaldet indtraf inden udgangen af den måned, hvor afdøde fyldte 67 år, og at den gennemsnitlige ugentlige beskæftigelse har været mindst 8 timer.

Hvis afdøde er afskediget på grund af sygdom inden for de sidste 3 år før dødsfaldet, kan forsikringen i visse tilfælde fortsat være i kraft.

Der bør rettes henvendelse til Forenede Gruppeliv, telefon 39 16 78 00.

Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring
Hvis afdøde var medlem af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring ved dødsfaldet, udbetales en forsikringssum, hvis dødsfaldet er sket senest ved udgangen af det kalenderår, hvor vedkommende fyldte 70 år.

Der bør rettes henvendelse til Medlemsservice i Danmarks Lærerforening, telefon 33 69 63 00.

Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse
Efterlevende ægtefæller og børn under 18 år kan søge om understøttelse. Støtten gives som et engangsbeløb.

Der bør rettes henvendelse til den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

Begravelseskassen
Afdøde kan muligvis have meldt sig ind i Den Danske Lærerstands Begravelseskasse. Begravelseshjælp udbetales efter indsendelse af medlemsbrev og kopi af dødsattest til formanden, Jørgen Mejlgaard, Birkevej 11, Lem, 7860 Spøttrup, telefon 97 56 80 57.