Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Ansættelse

Det er en forudsætning, at den ansatte ved de private gymnasiers grundskoler udviser loyalitet over for skolens målsætning og grundlag, under særlig hensyn til skolens status som fri grundskole, således som den ansatte ved ansættelsen er blevet gjort bekendt med.

Den ansatte har til enhver tid ret til af skolen at få bekræftet, i hvilket tidsrum ansættelsesforholdet har varet, med hvilket arbejde den ansatte i hovedsagen har været beskæftiget, og hvilken løn den ansatte oppebærer.

Ansættelse på prøve
Der kan træffes aftale om, at ansættelsen sker på prøve. Dette kan ske ved, at der indføjes en bemærkning i ansættelsesbrevet om, at de første tre måneder betragtes som prøvetid.

I prøveperioden kan en ansat afskediges med 14 dages varsel og kan selv opsige sin stilling fra dag til dag. Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, hvis reglerne om prøveansættelse finder anvendelse.

Tidsbegrænset ansættelse
Ansættelse finder normalt sted uden tidsbegrænsning. Dog kan ansættelse ske med tidsbegrænsning, hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres ved ansættelsen som f.eks. længerevarende fravær af en lærer i forbindelse med orlov og sygdom samt ved varetagelse af en bestemt arbejdsopgave af begrænset varighed.

Ansættelsen forudsættes at være af mindst 3 måneders varighed. Den usikkerhed, der evt. kan være om, hvor mange elever der vil være tilmeldt undervisningen det følgende skoleår, er fx ikke en konkret årsag, der kan begrunde en tidsbegrænset ansættelse.

En tidsbegrænset ansat er omfattet af de samme vilkår under ansættelsen som øvrige ansatte. Dog fratræder en tidsbegrænset ansat uden yderligere varsel ved udløbet af ansættelsesperioden.

Deltidsbeskæftigelse
Til deltidsbeskæftigede ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid med undtagelse af eventuelle tillæg, der ydes uafhængigt af arbejdstiden, f.eks. undervisningstillæg.

Fuldtidsbeskæftigede kan opnå nedsættelse af arbejdstiden efter ansøgning, hvis tjenesten tillader det. Nedsættelsen kan være enten tidsbegrænset for et eller to skoleår eller gives indtil videre. Efter en tidsbegrænset nedsættelse har den ansatte ret til at vende tilbage til fuldtidsbeskæftigelse.

Deltidsbeskæftigede har fortrinsret til ledige timer på skolen, såfremt ansættelsen ønskes ændret til en højere arbejdstid eller til fuld beskæftigelse. Fortrinsretten er betinget af, at den ansatte efter skolens vurdering er kvalificeret til at varetage de ledige timer.

Du kan læse nærmere om reglerne om ansættelse i organisationsaftalens § 2. Klik her.