Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Arbejdstidsbestemte tillæg

Arbejdstidsbestemte tillæg ydes efter reglerne om arbejdstid for tjenestemænd i staten (§ 13 og § 14). Arbejdstidsbestemte tillæg ydes alene for den arbejdstid, der er omfattet af en arbejdstidsplan eller i øvrigt godkendt.

Ulempetillæg
Fra den 1. august 2015 er der individuel afregning for arbejde på ubekvemme tidspunkter for ansatte på private gymnasiers grundskoler. Det betyder, at reglerne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale om ulempegodtgørelse skal anvendes. Der ydes ulempetillæg for arbejde på/i:

Hverdage fra kl. 17 til kl. 06 (inkl. mandag morgen) 
Weekender fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 
Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 
Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24 
Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24

Ulempetillægget udgør 25 pct. af nettotimelønnen inklusiv faste tillæg. Ledelsen og den ansatte kan aftale, at ulempetillægget konverteres til afspadsering.

Weekendgodtgørelse
Der ydes weekendgodtgørelse for arbejde på den ansattes fridage:

Fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 
Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 

Weekendgodtgørelse udløser et tillæg på 50 pct. af timelønnen eller med afspadsering. Arbejdstiden der udløses ved weekendgodtgørelse medgår ikke i arbejdstidsopgørelsen. Afspadsering medregnes på afviklingstidspunktet i opgørelsen af arbejdstiden.

Delt tjeneste
For delt tjeneste gælder, at der for 3-delt tjeneste ydes en fast godtgørelse uanset tjenestens udstrækning (46,71 kr. pr. dag i grundbeløb 1. oktober 1997).

Overstiger den samlede varighed inkl. de mellemliggende timer 11 timer, betales et tillæg på 5,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997) for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Natpengeaftalen § 3

Udbetaling og afvikling af arbejdstidsbestemte tillæg
Tillæggene ydes uafhængigt af hinanden og uden hensyn til eventuel overtidsbetaling. Der kan således for samme arbejdspræstation ydes ulempetillæg og weekendgodtgørelse.

Udbetaling af arbejdstidsbestemte tillæg m.v. sker efter afvikling af det pågældende arbejde ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Ved aftale om afspadsering skal tidspunkt for afspadseringen aftales. Det kan være i timer og i dage. Ved afspadsering har den ansatte ret til sædvanlig løn, det vil sige inklusiv faste tillæg, fx undervisningstillæg. Er den ansatte syg når planlagt afspadsering skal påbegyndes, er der ikke pligt til at påbegynde afspadseringen. Sygemelding skal ske efter den almindelige sygemeldingsprocedure på arbejdsstedet.

Afspadsering fra over-/merarbejde og fra arbejde på ubekvemme tidspunkter kan konverteres til opsparingsdage, når de ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb.