Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Løn og arbejdstid for ledere

Løn
Afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere aflønnes efter et intervallønssystem, hvor intervallet angiver henholdsvis den minimale og maximale løn, der kan aftales for en leder.

Lønnen fastsættes til et årligt grundbeløb.

Udover intervallønnen kan der lokalt aftales engangsvederlag.

Til lærere, som varetager funktion som souschef, ydes et pensionsgivende tillæg på 19.300 kr. (19.719,68).

Forslag til aflønning drøftes mellem skolens bestyrelse og lederen og indsendes til organisationen med udkast til aftale.

For allerede ansatte kan aflønning ændres ved aftale. Kan der ikke opnås enighed, er den hidtidige løn gældende.

Arbejdstid for ledere med flere
Ledere, der er omfattet af intervallønsaftalen, er omfattet af arbejdstidsaftalen for ledere ved frie grundskoler. Reglerne om statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid - herunder regler om godtgørelse for merarbejde - er gældende. Reglerne fremgår af protokollat om arbejdstid mv. for ledere ved frie grundskoler.