Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Lønanciennitet

Lønancienniteten regnes fra den første i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Kun beskæftigelse af 1 måneds varighed eller derover medregnes ved fastsættelse af lønancienniteten.

Der optjenes fuld lønanciennitet ved beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved beskæftigelsesgrad på under 15/37 optjenes lønanciennitet forholdsmæssigt.

Ved ansættelse i stillinger som leder og lærer medregnes undervisning i folkeskolen og ved offentligt godkendte eller tilskudsberettigede skoler og eksamenskurser i lønancienniteten. Beskæftigelse som børnehaveklasseleder medregnes i lønancienniteten som lærer, hvis den pågældende samtidig har været ansat som lærer.

Ved ansættelse som børnehaveklasseleder medregnes undervisningsvirksomhed i børnehaveklasser i folkeskolen, ved offentligt godkendte eller tilskudsberettigede skoler og pædagogisk virksomhed ved offentligt anerkendte institutioner i lønancienniteten.

Lønanciennitet optjenes i visse fraværsperioder, herunder

  1. ferie og særlige feriedage
  2. sygdom
  3. barsels- og adoptionsorlov samt omsorgsdage
  4. aftjening af værnepligt og orlov ved udsendelse af forsvaret til tjeneste i udlandet
  5. pasning af alvorligt syge børn og slægtninge
  6. fritstilling

Har den ansatte fået bevilget tjenestefrihed med løn, medregnes tjenestefrihedsperioden i lønancienniteten. Tjenestefrihed uden løn er principielt ikke lønanciennitetsgivende. Om der er mulighed for at medregne lønancienniteten forudsætter en konkret vurdering. Kontakt kredsen for nærmere rådgivning.

Reglerne om lønanciennitet findes i organisationsaftalens § 6.