Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Seniorordning, pension og gruppeliv

Særlige regler om nedsættelse af arbejdstiden for 60 årige
Ansatte der pr. 31.juli 2013 var fyldt 57 år
Ansatte, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 57, har – når de fylder 60 år – ret til at få tillagt 175 timer årligt, som de selv disponerer over. Timerne medregnes fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.

Den ansatte skal anmode om at få timerne tillagt, og det kan aftales mellem den ansatte og ledelsen, at timerne indsættes i en timebank – dog uden tillæg af 50 pct. Ansatte, der har fået tillagt timer, har ikke adgang til at få overtidsbetaling. Overskydende timer afspadseres i den efterfølgende normperiode 1:1.

Ansatte der pr. 31.juli 2013 var fyldt 50 år – men ikke 57 år
Ansatte, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 50 år – men ikke 57 år, har – når de fylder 60 år – ret til at få nedsat arbejdstiden med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Retten indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. Der optjenes fortsat fuld pensionsret.

Seniorordning
Der kan lokalt indgås aftale om en senior- eller fratrædelsesordning, rammerne findes i aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Seniorordninger kan aftales for personer der:

-        er fyldt 55 år (retræte), 60 år (deltid) eller 62 år (betalt frihed eller fastholdelsesbonus) og
-        er tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte eller overenskomstansatte og omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret.

Pension
Månedslønnede ansatte i henhold til overenskomsten er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. I ansættelser, hvor beskæftigelsesgraden er mindst 15/37 af fuld beskæftigelse, indbetaler arbejdsgiveren 17,3 pct. af den pensionsgivende løn til Lærernes Pension. For ansatte med mindre end 15/37 beskæftigelse, skal der indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft, når den ansatte har været ansat i 6 måneder.

Vedrørende pensionsordningens opbygning henvises der til afsnittet om pension for overenskomstansatte.

De ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der den 31. juli 1995 var optaget i Pensionskassen af 1925 eller Efterlønskassen, kan efter eget ønske som en personlig ordning bevare deres medlemskab af pensionskassen. Vedrørende denne ordning henvises der til afsnittet om pension til tjenestemænd i folkeskolen.

Gruppeliv
Månedslønnede ansatte er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd og visse overenskomstansatte i staten. Gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 

Forsikringsydelsen ved dødsfald består af en forsikringssum på 370.000 kr. samt en børnesum på 30.000 kr. for børn under 21 år. Forsikringssummen ved kritisk sygdom udgør 100.000 kr. Med virkning fra den 1. april 2011 ydes en forsikringssum på 50.000 kr. til den ansattes børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom.  

Dækning ved kritisk sygdom kan udbetales flere gange, hvis der er tale om forskellige diagnoser, og der er forløbet mindst 6 måneder mellem diagnoserne. De kritiske sygdomme fremgår af de særlige forsikringsbetingelser, som kan fås ved henvendelse til

Forenede Gruppeliv: Tlf. 39 16 78 00 - fg@fg.dk - www.fg.dk

Under fravær på grund af tjenestefrihed uden løn gælder dækningen efter gruppelivsordningen uden præmieindbetaling de første 6 måneder af en orlovsperiode. Endvidere gælder dækningen uden præmieindbetaling ved fravær på grund af tjenestefrihed til militærtjeneste. I begge tilfælde dog kun, hvis pågældende ikke i perioden omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Finansministeriet eller regioner/kommuner. Dækningen gælder også under barsels- og adoptionsorlov uden løn og fravær i henhold til § 42 i serviceloven.

Tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn, skal have tilbud om at blive i gruppelivsordningen. Den tidligere ansættelsesmyndighed betaler præmien, indtil rådighedslønsperioden ophører.

Det er skolen, der hver måned indbetaler præmien til Forenede Gruppeliv. Præmien udgør 108,35 kr. pr. måned. Præmien beskattes som løn. Teknisk set ydes der med månedslønnen et gruppelivstillæg svarende til gruppelivspræmien, der samtidig fratrækkes lønnen. Tillægget indgår i den ferieberettigede løn.