Løn- og ansættelsesforhold Særlige ansættelsesvilkår

Åremålsansættelse

Kommunalbestyrelsen, kan - efter forhandling med Danmarks Lærerforening - beslutte, at en stilling besættes på åremål.

Åremålsansættelse kan f.eks. anvendes

  • når en stilling er midlertidig, fordi organisationsændringer forudses
  • når en stilling er særligt belastende på grund af opgaven eller ansvaret, samt
  • når en stilling kræver tilførsel af særlig kreativitet, fornyelse, fleksibilitet og/eller specialviden.

Der kan eksempelvis være tale om stillinger som forvaltningschef, skolechef, skoleinspektør, viceinspektør, afdelingsleder eller skolekonsulent. Derudover kan andre lederstillinger besættes på åremål, såfremt der er ganske særlige, konkrete årsager hertil.

Til åremålsansættelse ydes der et åremålstillæg til den løn, der er aftalt for stillingen ved varig ansættelse. Aftaler om sådanne tillæg indgås konkret mellem den pågældende kommune og Danmarks Lærerforening.

Hvis der gives tilsagn om tilbagegangsret, kan tillægget aftales på op til 20% af lønnen. I andre tilfælde kan tillægget aftales på indtil 30% af lønnen.

Ved åremålets udløb udbetales der et fratrædelsesbeløb beregnet som 3 måneders løn plus en måneds løn for hvert år åremålsansættelsen har varet.

Ved varig ansættelse i stillingen i umiddelbar forlængelse af åremålsansættelsen bortfalder dog retten til fratrædelsesgodtgørelse. Det samme gælder, hvis den pågældende ansættes i en stilling indtil 2 løntrin under åremålsstillingen eller selv søger sin afsked.

Åremålsansættelsen medregnes for tjenestemænd i pensionsalderen, og der ydes et særligt tillæg til pensionen for den periode åremålsansættelsen har varet.