Løn- og ansættelsesforhold Særlige ansættelsesvilkår

Kombinationsbeskæftigelse

De ansatte lærere m. fl. kan få indregnet anden beskæftigelse i deres timetal og derved også i optjeningen af pensionsanciennitet.

Der skal ikke indbetales pensionsbidrag for tjenestemænd, hvis den anden beskæftigelse er ved en institution, forvaltning eller lignende, der hovedsagelig er finansieret af offentlige midler, samt at der ikke derved opstår overarbejde i hovedstillingen.

Områdeaftaler
For nogle områder er der indgået en "områdeaftale", hvorefter det er muligt lokalt at etablere kombinationsbeskæftigelsesaftale, uden at denne skal forelægges noget sted.

Sådanne områdeaftaler vedrører:

  • amtscentraler
  • pædagogiske centraler
  • enkeltfagskurser
  • ungdomsarbejdsløshed og ungdomsvejledning
  • DPU
  • Centre for Videregående Uddannelser (CVU'er) 
  • sløjdskolerne
  • Institut for idræt.

Lønvilkår
Lærere m.fl., som er omfattet af Aftale om Ny Løndannelse, får sædvanlig løn under kombinationsbeskæftigelsen. Der skal indgås aftale om funktionsløn, og der kan indgås aftale om kvalifikationsløn.

Lærere m.fl., som er på personlig ordning (dvs. på anciennitetsløn), får sædvanlig løn under kombinationsbeskæftigelsen med mindre andet er fastsat i en områdeaftale eller der konkret indgås aftale. 

Konkrete aftaler
Såfremt der ønskes indgået en kombiaftale, hvor der ikke findes en områdeaftale, kan der indgås en konkret aftale. Forudsætningen er, at de tre lokale parter (ansættelseskommune, lærer og bibeskæftigelsesinstitution) er enige, samt at der normalt stadig er mindst halv tjeneste tilbage i hovedstillingen (lærerstillingen).

Konkrete aftaler indgås lokalt.

I forbindelse med en kombinationsbeskæftigelse skal arbejdstimetallet i den anden beskæftigelse fastlægges, så de arbejdsopgaver, der er tilknyttet, kan varetages inden for den afsatte tid. Det må forudsættes, at der i den afsatte tid i kombinationsbeskæftigelsen også er afsat tid til opgaver, der i lærerarbejdstidsaftalen indgår i den individuelle tid. Eksempelvis må mødeforberedelse og faglig ajourføring finde sted inden for den afsatte tid, som fuldt ud betales af arbejdsgiveren i den beskæftigelse, der kombineres til.

En kombinationsbeskæftigelsesaftale indebærer, at læreren for den resterende del af arbejdstiden, dvs. den der knytter sig til hovedbeskæftigelsen, skal have tilrettelagt arbejdet efter bestemmelserne for deltidsbeskæftigede. 

Kombinationsbeskæftigelse i den private sektor ("Lej en lærer")
En lærer med fuld beskæftigelse på 1924 timer årligt kan lejes af en virksomhed i en eller flere dage om ugen, dog højst hvad der svarer til halv tid. Aftalen indgås lokalt, når de tre parter – læreren, ansættelseskommunen og virksomheden – er enige om vilkårene. Også under denne ordning optjener læreren lønanciennitet og pensionsalder. Virksomheden betaler pr. arbejdstime 237,67 kr. (grundbeløb pr. 31.3.00) til kommunen til dækning af løn og pensionsoptjening/pensionsbidrag mv.