Løn- og ansættelsesforhold Særlige vilkår ved skolestart

Særlige løn- og ansættelsesvilkår ved skolestart

Skolestart
Den fagforeningspolitiske tilgang til skolestarten er to-sidet. Den ene er en pædagogisk tilgang, som er beskrevet under pædagogiske forhold. Den anden er den overenskomstmæssige tilgang. Dette afsnit beskriver de særlige overenskomstmæssige forhold, der gør sig gældende for skolestarten, og er derfor et supplement til kapitlerne om løn- og ansættelsesforhold for henholdsvis børnehaveklasseledere og lærere.

Skolestarten er normalt betegnelse for undervisningen i relation til eleverne i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse, samt for samarbejdet mellem SFO og folkeskolen for denne gruppe elever.

Undervisningen i skolestarten er en del af folkeskolens undervisning, hvorfor der generelt gælder de samme bestemmelser for skolestarten som for den øvrige undervisning i folkeskolen. Det vil sige overenskomst for lærere m.fl. (bl.a. børnehaveklasseledere) i folkeskolen samt arbejdstidsreglerne og overenskomsten bilag 3 - Opgavepapir for børnehaveklasseledere (side 56-57 i ovenstående link).

Disse henvisninger beskriver de særlige overenskomstmæssige forhold, man skal være opmærksom på ud over de generelle bestemmelser.

Uddannelseskrav
Hovedreglen for varetagelse af undervisning i folkeskolen er:

 • at undervisning i 1. – 10 klasse varetages af lærere (læreruddannede), jf. FS § 28, stk. 1
 • at undervisning i børnehaveklassen varetages af børnehaveklasseledere (pædagoguddannede), jf. FS § 29.

Overenskomsten
"Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen" er en funktionsoverenskomst, der omfatter alle, der er ansat i stillinger som lærere og børnehaveklasseledere.

Skolepædagoger, som arbejder i skolefritidsordningen (SFO), er også pædagoguddannede ligesom børnehaveklasselederne. SFO personalet er ansat efter "Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv." 

Denne overenskomst er en uddannelsesoverenskomst, idet § 1 angiver hvilke uddannelser, der kvalificerer til ansættelse efter overenskomsten.

Skolepædagoger kan i overensstemmelse med deres overenskomst varetage følgende opgaver i relation til undervisningen i folkeskolen

 1. Bistå en lærer/ børnehaveklasseleder med varetagelse af undervisningen
 2. Udføre skoleassistentopgaver
 3. Udføre andre pædagogiske arbejdsopgaver i folkeskolen
 4. Udføre pædagogiske arbejdsopgaver udenfor den egentlige undervisning
 5. Udføre pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner

Samordnet undervisning
I de tilfælde, hvor undervisningen, jf. folkeskolelovens § 25, stk. 3, er organiseret som samordnet undervisning, kan henholdsvis læreren og børnehaveklasselederen begge varetage undervisning af grupper/hold, der har børnehaveklasseelever og 1. og/eller 2. klasseelever. Den samordnede undervisning kan også organiseres således, at lærere underviser i børnehaveklassen og børnehaveklasselederen i 1. og/eller 2. klasse i nogle timer ("bytte gårde"-modellen).

Forsøgsvirksomhed i skolestarten
Folkeskoleloven har siden 1997 indeholdt en bestemmelse (§ 55, stk. 2) om forsøgsvirksomhed i skolestarten med henblik på at give "En bedre indholdsmæssig sammenhæng i børnenes samlede hverdag i skolestarten". Bestemmelsen giver undervisningsministeren mulighed for at fravige folkeskolelovens bestemmelser om uddannelseskrav for at undervise i folkeskolen i forbindelse med godkendte udviklingsforsøg i skolestarten.

Forsøgsprogrammet for skolestarten, er beskrevet nærmere under afsnittet om pædagogiske forhold (pt. under revision).

Forsøgsprogrammet giver bl.a. mulighed for at søge undervisningsministeriet om dispensation fra uddannelsesparagrafferne (folkeskolelovens kapitel 4, §§ 28 –31). Det betyder eksempelvis, at en kommune og/eller en eller flere skoler kan søge om dispensation for § 28, stk. 1 i folkeskoleloven, således at en pædagoguddannet kan varetage undervisning i 1. – 2. (evt. også 3.) klasse. Når ministeriet har givet en sådan dispensation, kan den pædagoguddannede varetage "lærerarbejde" i skolestarten.

Pædagoger, der varetager selvstændig undervisning
Det er gennem en voldgiftskendelse ("Skive-kendelsen") blevet afklaret, hvilken overenskomst en pædagog er ansat efter, når pædagogen – som led i et forsøg - varetager lærerarbejde.

Voldgiftskendelsen afklarede, at en pædagoguddannets overenskomstmæssige forankring beror på, om den pågældende pædagog hovedsagelig er beskæftiget med selvstændig undervisning eller hovedsageligt med pædagogarbejde (jf. de to overenskomster).

Når pædagogen hovedsageligt er beskæftiget med selvstændig undervisning, er pågældende omfattet af lærer/børnehaveklasselederoverenskomsten, og når pædagogen hovedsageligt er beskæftiget med andre pædagogiske arbejdsopgaver, er pædagogen omfattet af pædagogoverenskomsten.

Selvstændig undervisning er i voldgiftskendelsen defineret som

 • obligatoriske timer
 • med et fagrelateret indhold
 • som den pågældende har eneansvar for.

En skolepædagog, som varetager selvstændig undervisning i folkeskolen og som er omfattet af pædagogoverenskomsten, må i følge voldgiftskendelsen ikke stilles ringere end, hvad der følger af LC/DLF-overenskomsten. Som følge heraf har KL og BUPL indgået en aftale om, hvordan denne undervisning skal honoreres (arbejdstid og løn). Aftalen indgår i BUPL-overenskomsten som protokollat VII.

Samarbejde mellem DLF og BUPL
Såvel DLF som BUPL har en interesse i at finde og skabe fælles løsninger, hvorfor et samarbejde mellem de to organisationer er intensiveret. Det har resulteret i bl.a. følgende initiativer:

 1. Fælleserklæringen/samarbejdserklæringen (juni 2003)
 2. Rummelighedspapiret (oktober 2003)
 3. Kredsudsendelse nr. 013/2004 om "Fællesnotat om overenskomstafklaringer mellem BUPL og DLF". Kan ses på kredskontoret.

Hensigten med fælleserklæringen/samarbejdserklæringen er at skabe et afsæt for samarbejdet mellem pædagoger og lærere, som bygger på gensidig respekt for hinandens faglige og pædagogiske kompetencer for at højne elevernes udbytte af undervisning og fritid i folkeskolen.

I fælleserklæringen pointeres det, at pædagoger og lærere ikke kan overtage hinandens jobfunktioner, og at pædagoger ikke skal overtage lærernes undervisningsopgaver, og at skoledagen ikke skal udvides på bekostning af pædagogernes arbejde i fritidsinstitutionerne. Afsættet for samarbejdet mellem BUPL og DLF er en gensidig anerkendelse af eksisterende overenskomster og faggrænser.

Fælles overenskomstafklaringer mellem DLF og BUPL
Foreningen har efterfølgende samarbejdet med BUPL om en afklaring af de mange overenskomstmæssige spørgsmål der rejser sig, når to overenskomster dækker det samme arbejde (overlapper hinanden).

De to organisationer er i fællesskab nået til enighed om, hvordan grænsefladerne mellem de to overenskomster skal forstås. Denne enighed er udtrykt i et fællesnotat, som er udsendt med kredsudsendelse nr. 013/2004. Du kan se fællesnotatet på kredskontoret.

Arbejdsopgaver og overenskomstforhold
I dette skema er vist, hvilke opgaver henholdsvis. læreren, børnehaveklasselederen og skolepædagogen kan varetage.

Arbejdsopgave

Varetages af

Kan også varetages af/overlap mellem de to overenskomster

Arbejde i skolefritidsordningen

Skolepædagoger

Børnehaveklasseledere med hovedbeskæftigelse ved undervisning i folkeskolen. Dog ikke ledelsesfunktioner i SFO.

Undervisning

Børnehaveklasseledere

Lærere

Skolepædagoger kan undervise i skolestarten (normalt om led i et forsøg, jf § 55) – hovedbeskæftigelsen skal desuden normalt være skolepædagogarbejde.

Bistå med varetagelse af undervisning (børnehaveklasseassistenter)

Skolepædagoger

Børnehaveklasseledere med hovedbeskæftigelse ved undervisning i folkeskolen. Overtallighed tilladt i et skoleår.

Visse pædagogiske arbejdsopgaver i folkeskolen (skoleassistenter)

Skolepædagoger

Børnehaveklasseledere med hovedbeskæftigelse ved undervisning i folkeskolen.

Andre pædagogiske arbejdsopgaver i folkeskolen

Skolepædagoger

Ingen

Vikartimer

Børnehaveklasseledere

Lærere

Skolepædagoger, der

 • Allerede underviser
 • "vender kasketten" som børnehaveklasseassistent

Specialundervisning i 1.-10. klasse

Lærere

Ingen

Specialpædagogisk bistand til småbørn

Skolepædagoger
Daginstitutionspædagoger
Børnehaveklasseledere
Lærere
Konsulenter

Alle kan herudover varetage inden for bestående ansættelsesforhold.

Pædagogiske arbejdsopgaver uden for….. ved specialskoler (socialpædagoger)

Skolepædagoger

Ingen

Pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpeforanstaltninger

Skolepædagoger

Støttepædagoger

Børnehaveklasseledere med hovedbeskæftigelse ved undervisning i folkeskolen. Kun i tilknytning til undervisningsdelen.

Undervisning i dansk som andetsprog for to-sprogede elever

Børnehaveklasseledere

Lærere

Ingen

Støtte til fremme af sproglig udvikling til to-sprogede børn

Skolepædagoger

Børnehaveklasseledere

Varetages inden for bestående ansættelsesforhold.