Løn- og ansættelsesforhold Skolekonsulenter og skolepsykologer i den kommunale folkeskole

Aflønning

Alle tillæg er angivet i grundbeløb pr. 31.03.2000 med mindre andet er angivet. Den aktuelle værdi er angivet i parentes.

Fra den 1. april 2000 aflønnes

  • skolekonsulenter, for hvem kommunalbestyrelsen har besluttet, at de skal omfattes af arbejdstidsaftalen for ledere,
  • skolepsykologer, skolekonsulenter, der af kommunalbestyrelsen tillægges ledelsesbeføjelser og ledende (skole)konsulenter (de sidste to grupper fra 1. april 1998)

i henhold til de aftaler, der er indgået om ny løndannelse (grundlønsmodellen).

Grundlønsmodellen består af tre løndele, der enten aftales centralt mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, eller decentralt mellem kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

  • Grundlønnen er den mindste løn, der kan udbetales i den pågældende stilling.
  • Funktionsløn er løndele, der ydes for de funktioner, der er tillagt stillingen.
  • Kvalifikationsløn er løndele, der ydes for stillingsindehaverens kvalifikationer.

Gruppen af skolekonsulenter og skolepsykologer er også omfattet af "Aftale om resultatløn".

Grundløn
Grundlønnen består for stillinger, der ikke er omfattet af lederoverenskomsten, af ét centralt aftalt løntrin.

For skolepsykologer er grundlønnen løntrin 43 + 7.000 kr.

For skolekonsulenter er grundlønnen løntrin 44 + 12.000 kr. 

For skolepsykologer med ledelsesbeføjelser, dvs. ledende (skole)psykologer og skolepsykologer med særlige opgaver eller beføjelser, f.eks. som stedfortræder for ledende skolepsykolog eller som faglig leder af PPR i kommuner uden ledende (skole)psykolog, er grundlønnen løntrin 48.

Funktionsløn
Ydes for særlige funktioner, der tillægges stillingen og som ikke er omfattet af grundlønnen for stillingen.

Funktionsløn kan aftales centralt mellem KL og LC. De centrale parter kan aftale både område og størrelsen på tillægget eller kun området. I det tilfælde skal de lokale parter aftale størrelsen på tillægget. Endelig kan funktionsløn aftales lokalt mellem kreds og kommune. Funktionsløn kan aftales som løntrinsforbedringer eller som tillæg.

Funktionsløn er pensionsgivende med mindre andet aftales. Funktionsløn kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget udbetales automatisk, såfremt bestemte, objektive konstaterbare kriterier er opfyldt.

Kvalifikationsløn
Ydes for den enkeltes kvalifikationer.

Kvalifikationsløn kan aftales centralt mellem KL og LC. De centrale parter kan aftale både område og størrelsen på tillægget eller kun området. I det tilfælde skal de lokale parter aftale størrelsen på tillægget. Endelig kan kvalifikationsløn aftales lokalt mellem kreds og kommune. Kvalifikationsløn kan aftales som løntrinsforbedringer eller som tillæg.

Kvalifikationslønsforbedringer er pensionsgivende med mindre andet aftales. Kvalifikationsløn kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget udbetales automatisk, såfremt bestemte, objektive konstaterbare kriterier er opfyldt.

Det er centralt aftalt, at der skal ydes kvalifikationsløn for skolepsykologer, der har opnået autorisation. Det årlige pensionsgivende tillæg er på 34.900 kr.

Skolekonsulenter, der var ansat som skolekonsulent den 31. marts 2000 og for hvem kommunalbestyrelsen har besluttet, at de fortsat skal omfattes af arbejdstidsaftalen for lærere, forbliver i anciennitetslønsystemet. De forbliver således i deres lønforløb. I forbindelse med overgangen pr. 1. april 2000 ydes for de, der var ansat den 31. marts 2000 et overgangstillæg på 6.900 kr. årligt.

Skolekonsulenter i anciennitetslønsystemet er også omfattet af funktions- og kvalifikationsløn. Størrelsen af tillægget aftales lokalt. Det er forudsat mellem parterne, at man i de lokale forhandlinger afpasser niveauerne, således at der tages hensyn til, at kvalifikations- og funktionsløndelen ikke lægges oven i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb.