Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Adoptanter

Reglerne for adoptanter er søgt tillempet reglerne for biologiske forældre så meget som muligt. Nedenfor beskrives de punkter, hvor orlovsmulighederne adskiller sig eller der skal være særlig opmærksomhed omkring.

En ansat har ret til tjenestefrihed med løn i den periode, hvor der stilles krav om, at den ansatte skal opholde sig i afgiverlandet indtil modtagelsen af barnet. Retten gælder fra afrejsen og indtil modtagelsen af barnet. Ved »modtagelse af barnet« i udlandet forstås det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at adoptanten/adoptanterne kan rejse ud af landet med barnet. Begge adoptanter har ret til orlov med løn, hvis afgiverlandet stiller krav om begges tilstedeværelse.

En ansat har ret til 14 ugers fravær med sædvanlig løn efter modtagelsen, hvis adoptionsmyndighederne bestemmer, at den ene af forældrene skal være i hjemmet. Den anden adoptant har ret til 2 ugers orlov inden for de første 14 uger. Adoptanter kan – i modsætning til biologiske forældre – dele de 14 ugers orlov, men orlovsretten kan kun udnyttes af én af adoptivforældrene ad gangen. Den anden adoptant har – på samme måde som de biologiske fædre – mulighed for at flytte dele af de barselsuger, der ligger efter den 14. uge, så de ligger inden for de første 14 uger.

Den ene adoptant har ret til 2 ugers udvidet orlov med løn inden for de første 46 uger efter modtagelsen af barnet. Denne orlov var tidligere forbeholdt mandlige adoptanter.

Tidspunktet for barnets forventede modtagelse og tidspunktet for evt. afrejse til afgiverlandet og opholdets forventede varighed skal så vidt muligt varsles 3 måneder før afrejsen.

De øvrige bestemmelser er de samme som for de biologiske forældre – idet fødselstidspunktet sættes lig modtagelsen.

Stedbarnsadoption
En stedbarnsadoptant har ret til orlov og dagpenge, indtil barnet er 46 uger. Det er dog en betingelse, at adoptionsmyndighederne bestemmer, at adoptanten skal være i hjemmet.

Adoptionslovgivningen indebærer, at en stedbarnsadoption normalt først vil kunne være gennemført på et tidspunkt, hvor barnet er ældre end 14 uger. I den resterende del af 32-ugers-perioden vil den pågældende derfor kunne få dagpenge/løn i det omfang, dagpenge-/lønretten ikke allerede er udnyttet af den biologiske mor/far.

Når en kvinde i et lesbisk forhold får et barn, og den anden kvinde i forholdet adopterer barnet, behandles moderens forhold efter barselslovgivningen og den adopterende kvindes forhold efter adoptionslovgivningen.