Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Ansættelsesgrundlag

Danmarks Lærerforening har forhandlingsretten for lærere ansat på SOSU-skolerne, der har følgende grunduddannelse:

-          Professionsbachelor som lærer i folkeskolen
-          Professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed
-          Professionsbachelor i textile fag og formidling
-          Alle øvrige uddannelser som ikke er dækket af 1) følgende CO10-organisationer: Danske Afspændingspædagoger, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen eller 2) følgende LC-organisationer: Socialpædagogisk Landsforbund eller FOA

Det betyder, at det er Danmarks Lærerforening, der forhandler løn- og øvrige ansættelsesvilkår for disse stillinger.

På SOSU skolerne er lærerne altså organiseret i forskellige faglige organisationer efter deres uddannelsesbaggrund. DLF kan alene repræsentere de nævnte grunduddannelser. Og DLF indgår ikke i valgforbund med hverken CO10- eller LC-organisationer.

De ansattes ansættelsesgrundlag – de vilkår der gælder for lærerne - er sammensat af aftaler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, lovgivning samt den enkelte ansattes individuelle ansættelsesbrev. For ansatte på SOSU skoler vedrører det:

-          fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation (LC/CO10-fællesoverenskomst),
-          organisationsaftalen for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler),
-          Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler),
-          lovgivning som har betydning for et ansættelsesforhold, fx ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven,
-          den enkelte ansattes ansættelsesbrev.

For så vidt angår aftalerne, så omfatter de dog ikke:

1) tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension,

2) tjenestemænd, der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge,

3) pensionerede tjenestemænd, og

4) andre pensionerede, der får understøttelse eller en egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til.

Find aftalerne på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside