Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Arbejdstidsbestemte tillæg

Arbejdstidsbestemte tillæg ydes efter § 13 og § 14 i Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Arbejdstidsbestemte tillæg ydes alene for den arbejdstid, der er omfattet af en arbejdstidsplan eller i øvrigt godkendt.

Ulempetillæg
Reglerne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale om ulempegodtgørelse  anvendes. Der ydes ulempetillæg for arbejde på/i:

Hverdage fra kl. 17 til kl. 06 (inkl. mandag morgen) 
Weekender fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 
Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 
Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24 
Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24

Ulempetillægget udgør 25 pct. af nettotimelønnen inklusiv faste tillæg. Ulempetillægget udbetales månedsvis bagud. Ledelsen og den ansatte kan aftale, at ulempetillægget konverteres til afspadsering. Timer konverteret til afspadsering indgår ikke i den almindelige arbejdstidsopgørelse, men afregnes særskilt. Det er derfor nødvendigt at føre et særligt regnskab for disse timer. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.

Ulempetillægget ydes efter de faktiske timer under såvel tjeneste som rådighedstjeneste på arbejdsstedet (ikke rådighedstjeneste i hjemmet).

Weekendgodtgørelse
Der ydes weekendgodtgørelse for arbejde på den ansattes fridage:

Fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 
Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 

Weekendarbejde godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct. Arbejdstid, der godgøres med weekendtillæg medgår ikke i arbejdstidsopgørelsen, men afregnes særskilt. Det er derfor nødvendigt at føre et særligt regnskab for disse timer. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.

Afspadsering medregnes på afviklingstidspunktet i opgørelsen af arbejdstiden, som ret til fravær med løn. Hvis afspadseringen ikke er sket inden udløbet af den følgende normperiode, ydes kontant godtgørelse ved den efterfølgende lønudbetaling. Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen.

Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage udløser et tillæg på 50 pct. uanset om der er tale om almindelig tjeneste eller en deltidsansats ekstraarbejde indenfor fuldtidsnormen.

Weekendgodtgørelse ydes efter de faktiske timer under såvel tjeneste som rådighedstjeneste på arbejdsstedet (også rådighedstjeneste i hjemmet).

Delt tjeneste
For delt tjeneste gælder, at der for 3-delt tjeneste ydes en fast godtgørelse uanset tjenestens udstrækning (46,71 kr. pr. dag i grundbeløb 1. oktober 1997).

Overstiger den samlede varighed inkl. de mellemliggende timer 11 timer, betales et tillæg på 5,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997) for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Natpengeaftalen § 3

Tilkald
Opstår der et pludseligt behov for at læreren skal møde på arbejdsstedet, er der tale om tilkald. Tilkald med mindre end 24 timers varsel medregnes med mindst 3 timer. Hvis arbejdet udføreres fra lærerens bopæl, medregnes kun den faktiske arbejdstid. Der kan ikke medregnes timer i forbindelse med tilkald, hvis det ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde eller det sker som led i rådighedstjeneste.

Udbetaling og afvikling af arbejdstidsbestemte tillæg
Tillæggene ydes uafhængigt af hinanden og uden hensyn til eventuel overtidsbetaling. Der kan således for samme arbejdspræstation ydes ulempetillæg og weekendgodtgørelse.

Udbetaling af arbejdstidsbestemte tillæg m.v. sker efter afvikling af det pågældende arbejde ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Ved aftale om afspadsering skal tidspunkt for afspadseringen aftales. Det kan være i timer og i dage. Ved afspadsering har den ansatte ret til sædvanlig løn, det vil sige inklusiv faste tillæg, fx undervisningstillæg. Er den ansatte syg når planlagt afspadsering skal påbegyndes, er der ikke pligt til at påbegynde afspadseringen. Sygemelding skal ske efter den almindelige sygemeldingsprocedure på arbejdsstedet.

Den ansatte kan vælge at få tilgodehavende afspadsering for over-/merarbejde, der ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb, konverteret til opsparingstimer/-dage.