Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Ferie, sygdom og tjenestefrihed

Ferie
Ferieloven og ferieaftalen mellem CFU og Finansministeriet er gældende for lærerene på SOSU skolerne. En ansat har ret til 5 ugers ferie årligt. Ferie optjenes i et kalenderår og afvikles i det følgende år fra maj/maj.

Der henvises til CFU og Finansministeriets ferievejledning fra januar 2006. For vilkårene omkring optjening og placering af ferie, ferie ved sygdom, barsel og adoption, overførsel af ferie og udbetaling af feriepenge henvises til kapitlet i TR-håndbogen om ferie.

Særlige feriedage
En fuldtidsansat har ret til at holde 5 særlige feriedage. Fra ferieåret 2015/16 kan afholdelse af de særlige feriedage ske uafhængigt af skoleåret. De særlige feriedage optjenes som al anden ferie. Afhængig af ansættelsestidspunktet kan nyansatte derfor have et færre antal timer i det første år.

Den ansatte og ledelsen kan såvel forud for som i løbet af ferieåret aftale, at feriedagene godtgøres kontant ved ferieårets udløb. En sådan aftale kan kun ændres ved enighed. Den kontante godtgørelse for de fem særlige feriedage er 2½ pct. af lønnen i optjeningsåret. Er dagene ikke afviklet ved ferieårets udløb, og er der ikke indgået aftale om udbetaling eller overførsel til næste ferieår, skal arbejdsgiver af egen drift udbetale dagene kontant.

Placering af særlige feriedage
De ansattes ønske om placering af de særlige feriedage skal imødekommes i det omfang, det er foreneligt med tjenesten. Ligeledes skal afviklingen af de særlige feriedage set under ét ikke afvige væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt.

Det betyder, at hensynet til arbejdets udførelse kan hindre den ansattes ønske om afvikling af de særlige feriedage. Har en meget stor del af de ansatte på arbejdspladsen eksempelvis valgt den samme dag til afvikling af en særlig feriedag, kan hensynet til arbejdets udførelse således hindre, at alles ønsker om afvikling på denne dag kan opfyldes.

Den ansatte skal så tidligt som muligt give besked til lederen om sine ønsker om placering af de særlige feriedage; dvs. lige så snart vedkommende ved, hvornår de særlige feriedage ønskes afviklet.

Ledelsen kan ikke varsle, hvornår de særlige feriedage skal afholdes, men ledelsen kan bestemme, at dagene skal holdes i ferieåret. Hvis dagene ikke er holdt, og afviklingstidspunktet ikke er fastsat senest 1. januar, kan ledelsen alligevel varsle dagene afholdt. Varslingen sker efter reglerne for restferie; dvs. med et varsel på en måned. Tilgodehavende hele dage kan alene varsles afholdt som hele dage.

Er der en feriehindring, fx sygdom eller barsel, kan der ikke holdes særlige feriedage. Er den ansatte syg før afholdelse af en særlig feriedag, afvikles den ikke, og den særlige feriedag vil således kunne afvikles på et senere tidspunkt i ferieåret. Opstår sygdommen under afholdelse af særlige feriedage, gives der ikke erstatningsferie. Ansættelsesmyndigheden kan afgøre, at afholdelse af planlagte særlige feriedage skal suspenderes, hvis sygdommen er opstået, efter at afvikling er påbegyndt.

Særlige feriedage i samspil med arbejdstidsreglerne
Dage hvor den ansatte afvikler en særlig feriedag, indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte timetal. Afvikling af de særlige feriedage skal således afspejle den enkeltes arbejdsmønster. Ønsker en medarbejder de særlige feriedage afviklet som en generel lettelse i det daglige arbejde, er det muligt at afholde dem brøkvist. Også ved brøkvis afholdelse er de særlige feriedage ikke afviklet, hvis den ansatte er syg på disse dage.

Læs mere i TR-udsendelse nr. 017/2015 vedr. særlige feriedage efter 1. maj 2015.

Sygdom
Månedslønnede ansatte får fuld løn under sygdom. I øvrigt gælder vilkårene, som beskrevet i kapitlet i TR-håndbogen om sygdom.

Tjenestefrihed
Skolen kan bevilge tjenestefrihed uden løn, når det ikke strider mod skolens interesser. Det er skolens ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør.

Barns 1. og 2. sygedag
Skolens leder kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når:

-          det er barnets første og anden sygedag,
-          hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt,
-          forholdene på tjenestestedet tillader det,
-          barnet er under 18 år, og barnet er hjemmeværende.

I skolens personalepolitik/sygefraværspolitik kan der være en procedure for, hvordan sygemelding skal ske ved barns 1. og 2. sygedag.

Den ansatte får løn på barns første og anden sygedag. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.