Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Løn og pension

Lønnen er sammensat af løndele, der er aftalt centralt og lokalt.

Centralt aftalt fast løn
De centralt aftalte løndele består af:

-          En anciennitetsbaseret basisløn med 3 trin med en provins- og hovedstadssats
-          Et anciennitetsbaseret undervisningstillæg

De centralt aftalte regler om faste løndele fremgår af organisationsaftalens § 3 og § 4.

Centralt aftalt godtgørelser for mange undervisningstimer
Der er aftalt en række centrale tillæg som kompenserer for mange undervisningstimer:

-          Hvor summen af undervisningstimer over en 3 ugers sammenhængende periode udgør mere end 70,5 timer
-          For hver undervisningstime læreren underviser ud over 21 timer om ugen – beregnet pr. påbegyndt halve time
-          For hver undervisningstime læreren underviser ud over 660 timer om året

Godtgørelserne fremgår af organisationsaftalens § 9 og § 10

Den lokalt aftalte løn
De lokale parter forhandler og aftaler lokale tillæg. Disse kan aftales for grupper eller enkeltpersoner i form af kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller engangsvederlag, herunder resultatløn.

Det er forudsat af parterne, at basislønningerne suppleres med lokal tillægsdannelse og at der er en sammenhæng mellem lønfastsættelsen og den ansattes kvalifikationer og funktioner. Regelgrundlaget for den lokale løndannelse fremgår af Rammeaftale om nye lønsystemer

Se i øvrigt Danmarks Lærerforenings ”Guide til lokale lønforhandlinger” udsendt med TR-udsendelse 016/2015.

Pension
Der skal indbetales pensionsbidrag af den aftalte basisløn samt varige og midlertidige tillæg med mindre andet er aftalt.

Den ansattes egetbidrag anses at udgøre 1/3 af det samlede pensionsbidrag.