Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Øvrige forhold vedr. barsel/adoption

Barnets indlæggelse
Hvis barnet under perioden på 46 uger efter fødslen/modtagelsen indlægges på sygehus, har en af forældrene ret til fravær med løn i op til tre måneder under barnets indlæggelse. Den almindelige barselsorlov/adoptionsorlov udskydes/forlænges tilsvarende. Det er en forudsætning for forlængelsen, at arbejdet ikke genoptages i denne periode. Denne ret gælder hverken faderens/medmoderens ret til 2 ugers orlov inden for de første 14 uger eller de 2 uger inden for de 46 uger.

Hvis den ansatte genoptager arbejdet i forbindelse med barnets indlæggelse, udsættes den resterende del af orlovsperioden. Det er dog en betingelse, at den ansatte ophører med at arbejde ved barnets udskrivelse, og at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen.

Den ansatte har ret til løn i samme omfang som i den oprindelige orlovsperiode.

Hvornår er der tale om en fødsel - abort
Det beror på en lægelig bedømmelse, om der er tale om en fødsel eller en abort.

Udgangspunktet er, at et foster, der kommer til verden inden udgangen af 28. svangerskabsuge, og som ikke viser livstegn, anses for en abort. Fravær i den forbindelse sidestilles med almindeligt sygefravær. Det betyder, at der ikke vil være ret til orlov og omsorgsdage efter barselsaftalen.

Dødsfødsel, barnets død eller bortadoption
Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til orlov i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.

Hvis barnet er dødfødt, har faderen ret til orlov i 2 sammenhængende uger efter fødslen.

Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen, har én af adoptanterne ret til orlov i indtil 14 uger efter barnets død. Adoptanterne må vælge, hvem af dem, der vil holde orloven og kan således ikke dele orloven.

Ferie i forbindelse med barsel
Der kan ikke holdes ferie samtidig med, at der holdes barselsorlov, bortset fra to undtagelser:

- hvis den ansatte har genoptaget arbejdet delvist med forlængelse af orloven, eller
- hvis den ansatte afholder en aftalt udskudt orlovsperiode

Bortset fra de to ovenstående undtagelser kan barselsorloven ikke afbrydes for at holde ferie.

Når ferien ikke kan holdes, fordi den ansatte er på barselsorlov, har den ansatte forskellige rettigheder og muligheder.

Erstatningsferie inden for ferieåret
Hvis den ansatte pga. barsel ikke kan holde ferie på de tidspunkter, hvor skolen holder kollektivt ferielukket, har den ansatte ret til at holde ferie på et andet tidspunkt inden for ferieåret. Det gælder såvel hoved- som restferie. Hvis den ansatte skulle fortryde og senere hen ønsker hovedferien udbetalt i stedet for at afvikle den inden ferieårets udløb, kan den ansatte efter anmodning få hovedferien udbetalt. Mange steder aftales det, at den ferie, den ansatte ikke har kunnet holde under barslen, holdes i umiddelbar forlængelse af barslen.

Udbetaling af hovedferie
Hvis hovedferien - 3 ugers sammenhængende ferie - ikke kan holdes inden udløbet af hovedferieperioden, den 30. september, kan den ansatte vælge enten at få de 3 ugers ferie udbetalt eller at afholde de 3 uger senere i ferieåret.

Udbetaling af restferie
Hvis det på grund af barselsorlov ikke er muligt op til ferieårets udløb at afholde den resterende ferie, kan ferien udbetales. Der kan alene ske udbetaling for de feriedage, der ikke er plads til at afholde. Der er i øvrigt ikke ret til at afholde restferie i en sammenhængende periode.

Overført ferie til følgende ferieår
Den ansatte og arbejdsgiveren kan aftale, at den ferie, der ikke har kunnet holdes inden for ferieåret overflyttes til det efterfølgende ferieår – aftalen skal være skriftlig og indgås inden ferieårets udløb den 30. april.

Hvis den ansatte ikke har optjent den fulde ferieret hos den aktuelle ansættelsesmyndighed, men har et feriekort med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, forhindrer det ikke, at det kan aftales, at den suspenderede ferie kan overflyttes til det efterfølgende ferieår. Det er dog en forudsætning, at den aktuelle arbejdsgiver skriftligt meddeler den tidligere arbejdsgiver – der skal udbetale feriegodtgørelsen – at ferien er aftalt overført. I modsat fald vil den ikke udbetalte feriegodtgørelse inden ferieårets udløb og den 15. maj i efterfølgende ferieår være forældet og tilfalde statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis den ansatte fratræder inden den overførte ferie afvikles, kan den ansatte ikke tage den overførte ferie med sig til et nyt ansættelsesforhold, men den overførte ferie udbetales i stedet.

Optjeningsret til ferie og feriedagpenge
Der optjenes ferie under barselsorlov med sædvanlig løn og i de første 6 måneder uden løn - dvs. i hele dagpengeperioden.