Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Omsorgsdage

En ansat har ret til fravær fra arbejdet i 2 (omsorgs)dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Retten til omsorgsfravær omfatter biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte.

Retten knytter sig til ansættelsen. Der er derfor ret til omsorgsdage fra det tidspunkt, man bliver ansat. Det vil sige, at eksempelvis en lærer, der ansættes den 1. august har ret til 2 omsorgsdage i perioden 1. august - 31. december, hvis dagene ikke er brugt i en tidligere statslig ansættelse i samme kalenderår, og de øvrige krav - f.eks. til barnets alder - er opfyldt.

Omsorgsdagene afholdes som halve eller hele enkeltvise dage eller som en samlet periode. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb - dog er der mulighed for at overføre ikke afholdte dage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget til det næstfølgende kalenderår.

Den ansatte får udbetalt sin sædvanlige løn på omsorgsdagene, ligesom der optjenes anciennitet.

Omsorgsdagene skal varsles så tidligt som muligt, og der skal ved afholdelse tages hensyn til forholdene på tjenestestedet.

Bliver den ansatte syg før påbegyndelsen af varslet omsorgsfravær, udskydes omsorgsfraværet til senere. Sygdom under omsorgsfravær medfører derimod ikke udskydelse.