Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Opsigelse

Ansatte på månedsløn kan sige sin stilling op med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse fra skolens side skal de første 6 måneder efter ansættelsen ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Afskedigelse skal herefter ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder.

Arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse ved afsked, hvis den ansatte har været hos samme arbejdsgiver uafbrudt i mere end 12 eller 17 år. Den ansatte har en ubetinget ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende bliver afskediget eller uberettiget bortvist. Afgørende er, om den ansatte opfylder anciennitetskravet.

Godtgørelsen er på:

– 1 måneds løn, hvis den ansatte har mindst 12 års anciennitet.
– 3 måneders løn, hvis den ansatte har 17 års anciennitet eller mere.

En afskedigelse skal være sagligt begrundet. I henhold til overenskomsten henstilles det, at den ansatte orienteres inden selve afskedigelsen, så pågældende har mulighed for at udtale sig. Den ansatte har mulighed for at benytte en bisidder efter eget valg under hele afskedigelsesforløbet. Meddelelsen om afskedigelsen skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af sagen er til stede. Meddelelsen skal gives til såvel den ansatte som til Danmarks Lærerforening.

Hvis der ikke foreligger en saglig begrundelse for afskedigelsen, kan sagen indbringes for et forligsnævn. Såfremt der ikke opnås enighed i forligsnævnet, kan sagen bringes til voldgift. I tilfælde, hvor voldgiftsretten finder den foretagne afskedigelse urimelig, kan der tilkendes en erstatning.

Der henvises til afsnittet i TR-håndbogen om afsked.