Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Seniorordning og gruppeliv

Seniorordning
Der kan lokalt indgås aftale om en senior- eller fratrædelsesordning, rammerne findes i aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Seniorordninger kan aftales for personer der:

- er fyldt 55 år (retræte), 60 år (deltid) eller 62 år (betalt frihed eller fastholdelsesbonus) og
- er tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte eller overenskomstansatte og omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret.

Gruppeliv
Månedslønnede ansatte er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd og visse overenskomstansatte i staten. Gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 

Forsikringsydelsen ved dødsfald består af en forsikringssum på 370.000 kr. samt en børnesum på 30.000 kr. for børn under 21 år. Forsikringssummen ved kritisk sygdom udgør 100.000 kr. Med virkning fra den 1. april 2011 ydes en forsikringssum på 50.000 kr. til den ansattes børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom.

Dækning ved kritisk sygdom kan udbetales flere gange, hvis der er tale om forskellige diagnoser, og der er forløbet mindst 6 måneder mellem diagnoserne. De kritiske sygdomme fremgår af de særlige forsikringsbetingelser, som kan fås ved henvendelse til

Forenede Gruppeliv: Tlf. 39 16 78 00 - fg@fg.dk - www.fg.dk

Under fravær på grund af tjenestefrihed uden løn gælder dækningen efter gruppelivsordningen uden præmieindbetaling de første 6 måneder af en orlovsperiode. Endvidere gælder dækningen uden præmieindbetaling ved fravær på grund af tjenestefrihed til militærtjeneste. I begge tilfælde dog kun, hvis pågældende ikke i perioden omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Finansministeriet eller regioner/kommuner. Dækningen gælder også under barsels- og adoptionsorlov uden løn og fravær i henhold til § 42 i serviceloven.

Tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn, skal have tilbud om at blive i gruppelivsordningen. Den tidligere ansættelsesmyndighed betaler præmien, indtil rådighedslønsperioden ophører.

Det er skolen, der hver måned indbetaler præmien til Forenede Gruppeliv. Præmien udgør 108,35 kr. pr. måned. Præmien beskattes som løn. Teknisk set ydes der med månedslønnen et gruppelivstillæg svarende til gruppelivspræmien, der samtidig fratrækkes lønnen. Tillægget indgår i den ferieberettigede løn.