Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Timelønnede

Arbejdstimetallet for en timelønnet lærers undervisning må ikke overstige 780 timer årlig.

Såfremt en timelærers ansættelse påregnes at ville vare mere end 1 måned, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene, jf. lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Moderniseringsstyrelsen henstiller i øvrigt, at der tillige anvendes ansættelseskontrakt på ansættelsesforhold af under 1 måneds varighed.

Ansættelse kan ske med forbehold for, at der oprettes et hold i det pågældende fag.

Det samlede arbejdstimetal, der fastsættes i ansættelseskontrakten, bør omfatte eventuelle opgaveretningstimer. Såfremt det ikke på ansættelsestidspunktet er muligt at angive omfanget af opgaveretningstimer, kan der i stedet henvises til muligheden for sådanne efter nærmere aftale.

Timelønscirkulæret findes de særlige regler for aflønning og opsigelse af timelønnede samt feriegodtgørelse, løn under sygdom og barsel.

Cirkulæret omfatter undervisning inden for områder, hvor undervisningen varetages af lærere, der ikke er aflønnet med tjenestemandsløn, overenskomstløn, honorar el.lign., men som vederlægges med en time-lønsats pr. arbejdstime.