Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Arbejdstid

TR-håndbogens afsnit om arbejdstidsreglerne for undervisningsområderne i regionerne, som de blev fastsat ved Lov 409, adskiller sig fra den sædvanlige opbygning af TR-håndbogen.

På foreningens websted kan du finde Grønspættebogen i en særlig udgave om arbejdstidsreglerne for lærere og børnehaveklasseledere i regionerne – du kan bruge dette link: /arbejdsliv/overenskomster-og-arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-regionerne

Grønspættebogen forholder sig alene til teksten fra lov 409. Hvis du vil skal bruge materiale om Bilag 1.1., som er en del af overenskomstforhandlingerne 2015, kan du klikke her, hvor du kan finde teksten og spørgsmål, der kan i gang sætte overvejelser over, hvordan I kan bruge bilaget. /politik/forhandlingsforhold/ok-15/15-punkter-om-arbejdstid_det-digitale-hjul

Nogle kredse har lavet lokale aftaler med regionen/skolen/institutionen eller har på anden måde opnået fælles forståelse om arbejdstidens tilrettelæggelse, afvikling og opgørelse. Andre steder har ledelsen givet lærerne instrukser om, hvordan arbejdstidsreglerne skal administreres.

Det betyder, at det er vigtigt at have styr på, hvad der gælder på den enkelte institution. Det er derfor nødvendigt for dig som tillidsrepræsentant at kende indholdet i de centralt fastsatte arbejdstidsregler samt indholdet i de kommunale beslutninger for at få styr på, hvad der gælder om arbejdstidsreglerne netop der, hvor du er ansat.

Lokale aftaler
Der kan være indgået lokale aftaler på regionsniveau eller på skole/institutionsniveau med kredsen eller TR som aftalepart. Aftalerne kan fravige og supplere loven og/eller aftale rammerne for udmøntningen af Bilag 1.1. Aftalerne skal – uanset hvordan de omtales - indgås mellem de aftaleberettigede parter; altså enten mellem kredsen og regionen/ledelsen eller mellem TR og ledelsen. Hvis du som TR bliver indbudt til forhandling om arbejdstid, skal du orientere og inddrage kredsen.

Det er foreningens opfattelse, at man skal udvise forsigtighed, når det kommer til forståelser mellem ledelsen og den enkelte lærer. Sådanne forståelser er ikke bindende overenskomstmæssige aftaler, der forpligter skolelederen fagretsligt, og den enkelte kan ikke støtte ret på sådanne ”aftaler”. 

Arbejdstidsreglerne er nye – og det kan være svært at gennemskue, hvilke konsekvenser en sådan fælles forståelse har f.eks. i forhold til de sikringer, der er i reglerne. Det skal nøje overvejes, om man kommer til at give afkald på nogle rettigheder, som det senere kan være svært at generhverve. Her er det vigtigt at kontakte kredsen, hvis ledelsen eller du selv eller dine kolleger overvejer at sætte jer i den situation, at der skal gælde andre regler end de centrale arbejdstidsregler.

Grønspættebogen – den regionale
Udgangspunktet for foreningens uddybning af arbejdstidsreglerne er teksten i Grønspættebogen. Klikker du på det orange danmarkskort på hjemmesiden, åbnes en oversigt over de fem regioner med skoler/institutioner. Når du klikker på en skole/institution åbnes grønspættebogen, hvor du kan finde både Danmarks Lærerforenings og kredsens kommentarer til de enkelte elementer i arbejdstidsreglerne.

Grønspættebogen er 2- delt

  1. I rullegardinet under ”Emner” finder du en række konkrete emner, der knytter sig til lærerens og børnehaveklasselederens dagligdag. Det kan være en god idé at starte her. Emnerne er forholdsvis kort beskrevet, så de giver dig mulighed for en slags hurtig ”førstehjælp” i situationen.
  2. I rullegardinet under ”Paragraffer” finder du selve lovteksten samt Danmarks Lærerforenings kommentarer til de enkelte paragraffer. Flere af de væsentligste paragraffer – særligt værnsreglerne – er beskrevet mere omfattende. Det er her, du kommer mere til bunds i, hvad der faktuelt gælder, så du som tillidsrepræsentant er ”klædt på” til eventuelle drøftelser.

Nedenfor finder du en oplistning af de TR-udsendelser, foreningen har sendt.

 Når du klikker på links til de oplistede TR-udsendelser kommer du, af sikkerhedsmæssige årsager, ind via filprogrammet [DLinFo]. Her skal du benytte dit 8-cifrede medlemsnummer som brugernavn og de 6 første cifre i dit cpr-nummer som adgangskode. Det gælder for alle TR’ere.

I de linkede TR-udsendelser har du mulighed for at læse mere om emner/paragraffer end det, der står i Grønspættebogen. I TR-udsendelserne er foreningens strategiske og politiske beslutninger uddybet; herunder eksempelvis vedrørende de sager om forståelsen af arbejdstidsreglerne, som foreningen har valgt at forfølge over for KL. Linkene til de relevante TR-udsendelser er en del 3 til de to førnævnte trin.

Derudover kan der være emner/paragraffer, som du kan hente yderligere information om hos din kreds. Kredsene har modtaget en række kredsudsendelser, der yderligere belyser en række af emnerne/paragrafferne.
Udover de TR-udsendelser, der er henvist til nedenfor, er der sendt en række udsendelser ud om folkeskolelovsreformen og udvalgte enkeltelementer i denne samt en række udsendelser om samarbejdet mellem TR og AMR, arbejdet i MED mv.

Alle de nævnte elementer spiller sammen, når du som tillidsrepræsentant afdækker problemstillinger. Du kan læse mere om disse emner under afsnittene ”Pædagogiske forhold”, ”Organisationsforhold” og ”Arbejdsmiljø”.

TR-udsendelse 011/2015
Om det digitale arbejdstidshjul. Udsendelsen beskriver hjulet og dets funktioner.

TR-udsendelse nr. 028/2014Bilag 1Bilag 2
Denne udsendelse beskriver det udvidede undervisningsbegreb bl.a. med flere eksempler, der belyser definitionen af undervisningen efter det udvidede undervisningsbegreb. Anvendelsen af definitionen har afgørende betydning for den enkelte lærers undervisningstillæg.

TR-udsendelse nr. 021/2014
TR-udsendelse omtaler en af arbejdstidsreglernes vigtigste værnsregler, bestemmelserne om opgørelse af arbejdstiden (arbejdstidsreglernes § 7).
Udsendelsen oplyser, at foreningen har udarbejdet en skabelon til opgørelse af arbejdstiden. Kredsen sørger for, at skabelonen tilrettes de lokale forhold. Redskabet skal understøtte arbejdet med at sikre, at lærerne får godtgjort den præsterede arbejdstid.

TR-udsendelse nr. 011/2014Bilag ABilag BBilag C, Bilag DBilag EBilag F
Materialet i denne TR-udsendelse er en række bilag til brug for afholdelse af møde i Faglig Klub i uge 15 i 2014.

De nævnte bilag er meget anvendelige fortsat - f.eks. i forbindelse med overvejelser over, ”Hvad kan vi gøre bedre ved planlægningen af næste skoleår”, ”Hvilke erfaringer har vi med opgaveoversigten til lærerne” og lignende.

Bilag E og bilag F styrker den enkelte lærer indholdsmæssigt med henblik på drøftelser om opgaveoversigten med lederen.

Med udgangspunkt i samtaleguiden (Bilag D) er det en god idé, at Faglig Klub drøfter evt. tilpasninger af samtaleguiden, samt at klubben gør sig overvejelser over, hvilke emner det er nødvendigt af have fokus på ved drøftelserne med skolelederen. Hvis der er behov for fokus på forberedelsesopgaven, beskriver bilag E indholdet i forberedelsesopgaven.

TR-udsendelse nr. 008/2014
Denne udsendelse tager fat i fortolkningen af arbejdstidsreglernes lejrskolebestemmelser. TR-udsendelsen er udsendt den 21. marts 2014, hvorfor afsnittet om ”Lærerens forberedelse af næste skoleår” ikke længere er relevant, men resten af udsendelsen er fortsat relevant.

Det er vigtigt, at du rådfører dig med kredsen i spørgsmål omkring afregning af tid under en lejrskole m.m. Foreningen har udsendt flere kredsudsendelser om lejrskoleproblematikken, fordi foreningen ikke er enig i KL’s udmeldinger. Foreningen og KL har udarbejdet et uenighedsreferat.

Arbejdsgiverens førstefortolkningsret gælder, så længe uenigheden eksisterer, men det er vigtigt at følge foreningens rådgivning. Du kan henvende dig til kredsen for nærmere informationer.

TR-udsendelse nr. 032/2013
Heri beskriver foreningen de problemstillinger/spørgsmål, der opstår, hvis der overvejes andre ordninger om tilstedeværelse end den, der er beskrevet i arbejdstidsreglerne. Arbejdstidsreglerne fastsætter, at arbejdstiden ”medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet.” Denne bestemmelse er en af værnsreglerne, som lovgiver har fastsat for at sikre lærerne mod det grænseløse arbejde.
TR-udsendelsen giver dig nogle gode råd til, hvordan du forholder dig i de situationer, hvor eks. skoleleder eller en eller flere lærere ønsker noget andet.

TR-udsendelse nr. 021/2013Bilag 1Bilag 2Bilag 3
(Særligt bilag 1). I denne udsendelse orienterer foreningen tillidsrepræsentanterne om de ændringer i løn- og arbejdstidsvilkår, som lærere og børnehaveklasseledere omfattes af fra 1. august 2014.