Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Arbejdstidsbestemte tillæg

Ulempegodtgørelse
Der ydes ulempegodtgørelse for arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14.

Ulempeydelsen svarer til 25% af nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst 26,12 kr. i årligt grundbeløb.

Ulempeydelsen kan efter aftale mellem ledelsen og læreren/børnehaveklasselederen konverteres til afspadsering.

Ulempeydelsen ydes for arbejde, der efter ordre eller i overensstemmelse med godkendt planlægning, udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 17-06
Weekend: lørdag kl. 00 til søndag kl. 24.
Søgnehelligdag: kl. 00-24
Grundlovsdag: kl. 12-24
Juleaftensdag: kl. 14-24

Weekendgodtgørelse
Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct.

Arbejdstid, der godtgøres således, indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen.

Der ydes herudover Ulempegodtgørelse – se ovenfor.

Hvis afspadseringen ikke gives i den efterfølgende normperiode ydes i stedet kontant godtgørelse ved den efterfølgende lønudbetaling. Der ydes ikke herudover erstatningsfridage, kompensation for mistede fridage eller godtgørelse for over- eller merarbejde.

Tillæg for delt tjeneste
For tjeneste, der er opdelt i 3 dele, betales et tillæg på 54 kr. i årligt grundbeløb pr. gang.

Ved delt tjeneste, hvis samlede varighed inkl. de mellemliggende timer (også hvor den ansatte har fri) overstiger 11 timer, betales et tillæg på 5,82 kr. i årligt grundbeløb pr. time for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.

Tillæg ved deltagelse i lejrskoler mv.
Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 127,33 kr. i årligt grundbeløb pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning). Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse, se ovenfor.

Afvikles arrangementer på lørdage, søndage og helligdage ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 289,62 kr. i årligt grundbeløb pr. påbegyndt dag.

Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse og weekendgodtgørelse, se ovenfor.