Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Grundløn

Der er to lønsystemer for ansatte i regionerne:

 • Ansatte på grundlønssystemet
 • Ansatte på anciennitetslønsystemet (personlig ordning).

Alle, der er ansat efter 1. april 2000, er på grundlønssystemet, og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 29 (lærere) / løntrin 25 (børnehaveklasseledere) eller derunder, kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne. Du finder overenskomsten her.

Det er specielt i §§ 6, 7 og 8, bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes.

Læs mere om de grundlæggende lønbestemmelser for ansatte med grundløn her. Her findes også de aktuelle lønsatser.

Mere om lønsystemet:

Lønmodellen for lærere/børnehaveklasseledere
Lønmodellen består af centralt aftalte elementer:

 • grundløn
 • kvalifikationsløn
 • en række obligatoriske funktionsløndele
 • samt en række decentrale elementer.

Grundløn
Grundlønnen for lærere er løntrin 31 + 3.000 kr. i årligt grundbeløb.

Grundlønnen er for børnehaveklasseledere løntrin 28 + 2.000 kr. i årligt grundbeløb.

Desuden ydes der et pensionsgivende tillæg på 1.000 kr. i årligt grundbeløb.

Kvalifikationsløn
Der er aftalt kvalifikationsløn for erfaring således:

at lærere efter 4 års ansættelse rykker til løntrin 35 + 3.000 kr. i årligt grundbeløb, efter i alt 8 års ansættelse til løntrin 40 og efter yderligere 4 år (12 år i alt) til løntrin 40 + 10.000 kr. i årligt grundbeløb.

For børnehaveklasseledere er kvalifikationslønnen aftalt således:

efter 4 års ansættelse rykkes til løntrin 31+ 2.000 kr. i årligt grundbeløb, efter i alt 8 års ansættelse til løntrin 33 og efter yderligere 4 år (12 år i alt) til løntrin 33 + 7.000 kr.

Hertil kommer eventuelt lokalt aftalt kvalifikationsløn. Se nedenfor.

Funktionsløn
Funktionsløn ydes udover grundlønnen og den ovenfor omtalte kvalifikationsløn. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg, med mindre andet aftales.

Funktionsløn kan aftales som tillæg eller løntrin.

Obligatorisk funktionsløn
Obligatorisk funktionsløn er centrale aftaler om funktionsløn, der altid skal ydes, når lærere m.fl. varetager funktionen. Obligatorisk funktionsløn fastlægger såvel funktion som løndelens størrelse.

Der ydes et fast årligt tillæg til lærere og børnehaveklasseledere. Tillægget udgør 27.800 kr. i årligt grundbeløb, og er pensionsgivende for overenskomstansatte. På institutioner med specialundervisning for voksne udgør tillægget 28.300 kr. i årligt grundbeløb.

Andre obligatoriske funktionslønsaftaler
Lærere, der varetager funktionen som stedfortræder på skoler, hvor der ikke er ansat en viceskoleinspektør/viceforstander eller afdelingsleder, skal ydes funktionsløn på kr. 15.400 kr. 

Undervisningstillæg, lærer
For timer udover 680 timer om året ydes et tillæg på 100 kr./time i årligt grundbeløb

Undervisningstillæg, børnehaveklasseleder
For timer udover 800 timer om året ydes et tillæg på 100 kr./time i årligt grundbeløb

De centralt aftalte løndele, der er nævnt ovenfor skal suppleres med lokale lønaftaler mellem kreds og region. Nogle er i den centrale aftale fastlagt som »skal-aftaler«, hvor funktionen/kvalifikationen er defineret centralt, men hvor størrelsen af lønnen aftales lokalt. Andre decentrale lønaftaler kaldes »kan-aftaler«. Her er ingen centrale forskrifter, men eksempelvis vejledning om, hvilke funktioner eller kvalifikationer der kan indgås lokalaftaler om.

"Skal-aftaler"
"Skal-aftaler" er aftaler, hvor det centralt er aftalt, at der for en given funktion skal indgås lokal aftale om løndelens størrelse.

 1. Der skal indgås funktionslønaftale lokalt for lærere og børnehaveklasseledere, på skole/institutioner hvor det er besluttet at teamene selv tilrettelægger og løser normperiodens opgaver i relation til de opstillede mål.
 2. Der skal indgås funktionslønaftale lokalt for lærere/børnehaveklasselærere, der varetager funktionen som klasse-/kontaktlærer.
 3. Der skal indgås funktionslønaftale lokalt for lærere og børnehaveklasseledere med skiftende arbejdssteder.

"Kan-aftaler"
Der er i aftalen oplistet eksempler på, hvilke andre funktioner der kan aftales funktionsløn for:

 • specialfunktioner
 • projekter
 • edb
 • sammensatte hold
 • udvikling
 • undervisning på flere skoler
 • pædagogisk vejledning
 • supervision
 • samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
 • uddannelsesvejledning
 • konsulentfunktioner
 • pædagogisk rådsformand
 • forsøg
 • særlige koordinerende funktioner
 • skolebestyrelse
 • aftenundervisning.

Listen er ikke udtømmende.

Lokal kvalifikationsløn
Ud over den centralt fastsatte obligatoriske kvalifikationsløn for erfaring (efter henholdsvis 4, 8 og 12 års ansættelse) gælder følgende om kvalifikationsløn:

Kvalifikationsløn ydes for den enkelte medarbejders kvalifikationer. Det er et grundprincip, at kvalifikationer og erfaring, der er opnået forud og under ansættelsen, indgår i den decentrale lønfastsættelse. Kriterierne tager udgangspunkt i objektive forhold. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg, med mindre andet aftales. Kvalifikationsløn kan aftales som løntrin eller tillæg.

"Skal-aftaler"
Der skal lokalt indgås aftale om kvalifikationsløn til lærere og børnehaveklasseledere, som har gennemført Pædagogiske Diplomuddannelser.

Der skal lokalt tages stilling til, hvilke andre former for videreuddannelse, der skal indgås kvalifikationslønaftaler for. Dette kan ske ved, at kredsen indgår forhåndsaftaler med amtet om, at bestemte uddannelser eller et bestemt antal efter- og videreuddannelsestimer altid udløser et bestemt tillæg, eller ved at kredsen indgår i forhandling i den konkrete situation.

"Kan-aftaler"
Der er i aftalen oplistet eksempler på hvilke andre kvalifikationer, der kan aftales kvalifikationsløn for:

 • erfaring fra tilsvarende eller lignende områder, erhvervet før og under uddannelsen
 • specialuddannelser
 • relevante efter- og videreuddannelser
 • rekruttering og fastholdelse
 • jobrotation
 • særlig faglig og pædagogisk viden.

Listen er ikke udtømmende.