Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

Kapitel 1
Mål og indhold
Specialundervisning for voksne
§ 1.
Målet med kompenserende specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap.
Stk. 2. Undervisningen og den specialpædagogiske bistand skal fremme deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.
Stk. 3. Undervisningen og den specialpædagogiske bistand skal forbedre deltagerens funktionelle færdigheder, herunder personlige kvalifikationer.
Stk. 4. Undervisningens indhold skal være tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov.
Stk. 5. Amtsrådet skal sørge for, at der før undervisningen begyndes, udfærdiges en plan, hvor undervisningens mål og indhold beskrives, jf. stk. 4.
Stk. 6. Der kan etableres fagundervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen til deltagerens handicap, som en del af det samlede undervisningstilbud, hvis formålet med undervisningen gør det nødvendigt.

Kurser for voksne med utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder
§ 2.
Målet med undervisningen er at fremme deltagerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder samfundets almindelige tilbud, uddannelses-, undervisnings-, samt arbejdsmarkeds- og beskæftigelsestilbud.
Stk. 2. Undervisningen skal forbedre deltagernes mulighed for at kunne læse og forstå dagligdagens almindelige tekster og for at meddele sig skriftligt.
Stk. 3. Undervisningens indhold skal tage hensyn til den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov, herunder gennem differentieret undervisning.
Stk. 4. Amtsrådet sørger for, at der før og under kurset tilbydes rådgivning og vejledning om læse-, stave- og skriveundervisning. I tilknytning hertil kan der gennemføres frivillige læse-stave-prøver med henblik på den mest hensigtsmæssige placering på undervisningshold.

Kapitel 2
Overenskomster
§ 3.
Overenskomst i medfør af lovens § 1, stk. 3, og § 1 a, stk. 5, skal indeholde de nærmere vilkår for varetagelse af undervisningsforpligtelsen, herunder
1. rammerne for undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
2. økonomiske vilkår og initiativtagerens budget og regnskab,
3. lokaleanvisning og eventuelle tilskud til lokaler, der benyttes til undervisningen, og
4. fornødne leder- og lærerkvalifikationer, jf. lovens § 6, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Af overenskomst med private skoler, institutioner, initiativtagere o.lign. skal det fremgå, at videregivelse af oplysninger er omfattet af lov om registre m.v.
Stk. 3. Ved overenskomst i medfør af lovens § 1 a, stk. 5, kan amtsrådet stille som vilkår, at initiativtagerne m.fl. deltager i et samarbejde om koordinering af læse-, stave- og skriveundervisning i amtskommunen.

Kapitel 3
Befordring af voksne, der deltager i specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne
§ 4.
Amtsrådet træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på grundlag af en lægeerklærng eller anden sagkyndig udtalelse om den pågældendes egen befordringsevne.

§ 5.
Amtsrådet sørger for befordring af personer med særlige befordringsbehov på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde. Hvis den pågældende selv ønsker at sørge for befordring, bidrager amtet hertil med et aftalt månedligt beløb. Hvis den pågældende ved hjælp af særligt hjælpemiddel selv kan befordre sig, kan amtsrådet opfylde befordringspligten ved at afholde udgiften hertil.
Stk. 2. Den pågældende kan henvises til at benytte offentlige befordringsmidler, i det omfang vedkommendes handicap tillader det, og det ikke medfører urimelig lang befordrings- og ventetid. Om nødvendigt må der foranstaltes særskilt befordring mellem hjem, fast aflastningssted eller undervisningssted og nærmeste offentlige befordringsmiddel. Amtsrådet afholder udgifter hertil.
Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at den pågældende ledsages under befordring, sørger amtsrådet for en sådan ordning samt afholder udgifterne hertil.
Stk. 4. I tilfælde af forbigående sygdom, der medfører, at den pågældende ikke kan befordre sig selv, finder reglerne i stk. 1-3 anvendelse.

§ 6.
Til personer uden særligt befordringsbehov, der deltager i specialundervisning for voksne, og som har en afstand fra hjem eller fast aflastningssted til undervinsingssted og tilbage igen på 22 km og derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Ved befordring med offentligt befordringsmiddel godtgør amtsrådet de faktisk afholdte udgifter og ved befordring med eget befordringsmiddel med en af amtsrådet fastsat godtgørelse pr. km.

Kapitel 4
Leder- og lærerkvalifikationer m.v.
§ 7.
Amtsrådet skal sikre, at ledere og lærere ved specialundervisning for voksne har de fornødne faglige kvalifikationer, herunder at lærere har de fornødne special- og voksenpædagogiske kvalifikationer.
Stk. 2. Amtsrådet skal sikre, at lærere ved læsekurser for voksne har de fornødne faglige og voksenpædagogiske kvalifikationer til læse-, stave- og skriveundervisning for voksne.

§ 8.
Amtsrådet skal i samarbejde med andre amtsråd koordinere lands- og landsdelsdækkende uddannelsesaktiviteter for ledere og lærere på områder, hvor disse ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres af det enkelte amtsråd, herunder også efteruddannelsesaktiviteter.

Kapitel 5
Bestyrelser ved amtskommunale institutioner med specialundervisning for voksne
§ 9.
Ved valg til bestyrelser ved amtskommunale institutioner med specialundervisning for voksne vælges for hvert bestyrelsesmedlem en stedfortræder. Valget finder sted samtidig med valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
Stk. 2. Institutionens leder forestår valget af medlemmer og stedfortrædere valgt af og blandt institutionens lærere og øvrige medarbejdere og deltagere.
Stk. 3. Opnås der ikke enighed mellem de handicappedes organisationer om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger amtsrådet mellem de personer, der indstilles af de handicappedes organisationer.
Stk. 4. Har deltagerne dannet et elevråd, udpeger rådet deltagerrepræsentant og stedfortræder til bestyrelsen. Har deltagerne ikke dannet elevråd, udpeges deltagerrepræsentant og stedfortræder af deltagerforsamlingen. Har institutionens leder konstateret, at det ikke er muligt at få valgt en deltagerrepræsentant, bortfalder valget af denne.
Stk. 5. Træffer amtsrådet beslutning om udvidelse af bestyrelsen efter lovens § 6 c, stk. 2, fastsætter amtsrådet nærmere regler om valg af disse medlemmer, herunder om valgperioden.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11.
Undervisningsinstitutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen.

Kapitel 6
Forskellige regler
Klage m.v.
§ 12.
Amtsrådets afgørelse kan, når afgørelsen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klagen er 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.
Stk. 2. Klage over et amtsråds afgørelse i forhold til et andet amtsråd kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet.

§ 13.
I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune varetages amtsrådets opgaver efter denne bekendtgørelse af kommunalbestyrelsen.

Statistik og indsendelse af oplysninger
§ 14.
Undervisningsministeriet kan forlange alle oplysninger meddelt, der er af betydning for ministeriets varetagelse af de overordnede administrative og tilsynsmæssige opgaver, herunder en redegørelse for amtsrådets varetagelse af specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne. Amtsrådet skal senest 4 uger efter modtagelsen af en sådan anmodning indsende redegørelsen. Undervisningsministeriet kan forlænge fristen efter anmodning fra amtsrådet.
Stk. 2. Undervisningsministeriet kan til brug for udarbejdelse af statistik forlange, at indberetningen af oplysninger sker i en af ministeriet fastlagt form.

Kapitel 7
Ikrafttræden m.v.
§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. november 1997.
Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves
1) Bekendtgørelse nr. 340 af 12. juli 1983 om befordring af voksne, der modtager specialundervisning.
2) Bekendtgørelse nr. 584 af 7. september 1987 om specialundervisning for voksne.
3) Bekendtgørelse nr. 667 af 27. september 1991 om bestyrelser ved amtskommunale institutioner med specialundervisning for voksne.
4) Bekendtgørelse nr. 1009 af 14. september 1995 om kurser for voksne med utilstrækkelige læse-, stave-og skrivefærdigheder.

Undervisningsministeriet, den 11. november 1997
Ole Vig Jensen
/ Mette Seneca Nielsen