Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for voksne

Lov om specialundervisning for voksne

Lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne 
jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 7. november 1995, med de ændringer, der følger af § 38 i lov nr. 980 af 17. december 1997 samt af § 27 i lov nr. 487 af 31. maj 2000. Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra den 1. januar 2001, idet lov nr. 487 af 31. maj 2000 først træder i kraft den 1. januar 2001.

Kapitel 1
Specialundervisning for voksne
§ 1.
Ethvert amtsråd skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der er tilmeldt et folkeregister inden for amtskommunen, eller som længerevarende opholder sig i amtskommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om placeringen af amtsrådets undervisningsforpligtelse over for personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller opholder sig i boformer efter §§ 92 og 93 i lov om social service.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om undervisningens mål og indhold.
Stk. 3. Et amtsråd kan efter overenskomst med staten, kommuner, private skoler, institutioner eller initiativtagere o.lign. eller andre amtsråd henvise personer til undervisning efter stk. 1 i statslige, kommunale, private eller andre amtskommunale skoler eller institutioner o.lign. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 1 a. (Ophævet).

§ 2. (Ophævet).

Kapitel 2
Lokaler
§ 3.
Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
Stk. 2. Kommunale og statslige lokaler samt lokaler tilhørende private undervisningsinstitutioner, hvis udgifter afholdes af det offentlige, skal stilles til rådighed for amtsrådet til brug ved undervisning efter § 1, hvis amtsrådet ikke råder over egnede lokaler til virksomheden, og hvis benyttelsen er forenelig med lokalernes øvrige brug. Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed med bestående udstyr. Amtsrådet afholder udgifterne til elektricitet, varme og rengøring samt fornøden skolebetjentbistand.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved anvisning af lokalerne.

Kapitel 3
Tilskud til undervisning, befordring m.v.
§ 4.
Amtsrådet afholder de med undervisningsvirksomheden forbundne udgifter.
Stk. 2. De fornødne læremidler skal stilles gratis til rådighed for deltagerne.
Stk. 3. Afholder amtsrådet udgifter til undervisning af personer, der er tilmeldt et folkeregister inden for en anden amtskommune, kan amtsrådet kræve godtgørelse fra amtsrådet i den amtskommune, hvori den pågældende er tilmeldt et folkeregister.
Stk. 4. For specialfunktioner i henhold til § 1, som udøves af institutioner, der varetager lands- og landsdelsdækkende funktioner, kan undervisningsministeren fastsætte særlige regler om fordelingen af udgifterne mellem amtsrådene.
Stk. 5. Amtsrådet kan kræve betaling fra et andet amtsråd for udgifter til undervisning af personer, der er tilmeldt et folkeregister inden for amtskommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner indgår i folketallet i den anden amtskommune.
Stk. 6. En deltager, der tilmelder sig undervisning i henhold til § 1 hos en privat overenskomsttager, har som en forudsætning for at modtage undervisning pligt til at oplyse sit navn, adresse og personnummer til den undervisningsinstitution, skole m.v., hvor den pågældende tilmelder sig. Amtsrådet kan fra undervisningsinstitutionen, skolen m.v. forlange oplysning om deltagerens navn, adresse og personnummer til brug for afregning med den private overenskomsttager samt eventuelt, hvis den pågældende deltager er tilmeldt et folkeregister i en anden amtskommune, opkrævning af godtgørelse for de afholdte undervisningsudgifter m.v. fra amtsrådet i den amtskommune, hvori den pågældende er tilmeldt et folkeregister, jf. dog stk. 5.

§ 5.
Amtsrådet sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og undervisningsinstitution eller skole for personer, der deltager i undervisningen efter § 1. Undervisningsministeren fastsætter regler herom.
Stk. 2. Afholder amtsrådet udgifter i henhold til stk. 1 til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og undervisningsinstitution eller skole af personer, der er tilmeldt et folkeregister inden for en anden amtskommune, kan amtsrådet kræve godtgørelse fra denne, jf. § 4, stk. 5.

Kapitel 4
Leder- og lærerkvalifikationer m.v.
§ 6.
Undervisningen efter § 1 forestås af en leder, der skal have de fornødne kvalifikationer. Lærerne skal have de fornødne kvalifikationer til at kunne påtage sig den pågældende form for specialundervisning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 2. Amtsrådet ansætter og afskediger ledere og lærere ved den af amtsrådet etablerede undervisning for voksne i henhold til § 1.
Stk. 3. Amtsrådet udarbejder regler om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved den af private initiativtagere efter overenskomst i henhold til § 1, stk. 3, etablerede undervisning. § 67 i lov om kommunernes styrelse finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5
Styrelsesregler m.v. for institutioner med specialundervisning for voksne
§ 6 a.
Amtsrådet træffer beslutning om oprettelse af undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne i amtskommunen.

§ 6 b.
Lederen har det pædagogiske ansvar for institutionens undervisning.
Stk. 2. Lederen varetager den daglige administrative ledelse af undervisningsinstitutionen.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om arbejdets fordeling blandt lærerne.
Stk. 4. Lederen træffer afgørelse i alle enkeltsager vedrørende deltagerne.
Stk. 5. Lederen afgiver indstilling til bestyrelsen om skolens budget.
Stk. 6. Lederen afgiver indstilling til amtsrådet om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen. Indstillingen fremsendes gennem bestyrelsen med en udtalelse fra denne.

§ 6 c.
Amtsrådet nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af:
1) 1 medlem udpeget af amtsrådet.
2) 1 medlem udpeget af kommunerne i amtsrådskredsen.
3) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.
4) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.
5) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.
Stk. 2. Amtsrådet kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.
Stk. 3. Valg af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte medlemmer finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valg af de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte medlemmer sker for et undervisningsår ad gangen. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.
Stk. 4. Er det ikke muligt at få valgt en deltagerrepræsentant, bortfalder valget af denne.
Stk. 5. Deltagerrepræsentanten må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte deltagere eller lærere.
Stk. 6. Undervisningsinstitutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.
Stk. 8. Bestyrelsens sammensætning og kompetence skal fremgå af undervisningsinstitutionens vedtægter, som fastsættes af amtsrådet.
Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om valg til bestyrelsen og dennes virksomhed.

§ 6 d.
Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme, der er fastsat af amtsrådet, undervisningsinstitutionens budget.
Stk. 2. Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra lederen udtalelse til amtsrådet om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan varetage andre opgaver vedrørende undervisningsinstitutionen efter amtsrådets nærmere bestemmelse.

§ 6 e.
For deltagelse i bestyrelsens møder kan der ydes medlemmerne diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. i overensstemmelse med reglerne i § 16 i lov om kommunernes styrelse.

§ 6 f.
Ved hver undervisningsinstitution dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for institutionens leder og bestyrelse. Rådet består af undervisningsinstitutionens leder og alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver.
Stk. 2. Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

§ 6 g.
Ved hver undervisningsinstitution kan deltagerne danne et elevråd til at varetage deres interesser.

Kapitel 6
Fælles bestemmelser om forsøg, medarbejderuddannelse, klage m.v.

§ 6 h.
Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser i det omfang, det anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed eller pædagogisk udviklingsarbejde.
Stk. 2. Der kan ydes statstilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

§ 6 i.
Amtsrådet sørger for og afholder undervisningsudgifterne til fornøden uddannelse af ledere og lærere inden for undervisning efter denne lov. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 2. Amtsrådets forpligtelse efter stk. 1 omfatter også ledere og lærere ved undervisning etableret efter overenskomst i henhold til § 1, stk. 3.
Stk. 3. Amtsrådet træffer beslutning om uddannelse i henhold til stk. 1.

§ 7.
Til uddannelse af ledere og lærere inden for undervisning efter denne lov kan der ydes statstilskud efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan oprette kursus til uddannelse af de i stk. 1 omhandlede ledere og lærere.
Stk. 3. Der kan ydes særlig støtte til ledere og lærere i tilfælde, hvor deltagelse i uddannelseskursus vil påføre dem særlige indtægtstab eller særlig store udgifter.

§ 7 a.
Klage over amtsrådets afgørelse kan, inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt til klageren, indbringes for undervisningsministeren. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådets afgørelse ikke kan påklages.

§ 7 b.
Undervisningsministeren kan indhente oplysninger fra amtsråd, institutioner med specialundervisning for voksne og overenskomsttagere efter § 1, stk. 3, om alle forhold vedrørende specialundervisning for voksne i henhold til denne lov. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 7 c.
I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune varetages amtsrådets opgaver efter denne lov af henholdsvis borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen.

Kapitel 7
Ikrafttræden m.v.
§ 8.
Loven træder i kraft den 1. januar 1980.

§ 9.
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, der følger af de særlige færøske forhold.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2000

Margrethe Vestager