Løn- og ansættelsesforhold Timelønnede

Timelønnede

Vikarer i forbindelse med sygdom og andet fravær mv. for kortere tidsrum ansættes som timelønnede lærere. Hvis ansættelsen har en varighed på 1 måned eller mere, og hvis beskæftigelsen er over 8 timer i gennemsnit pr. uge, overgår den ansatte til månedsløn. Så snart det kan konstateres, at vikariatet vil have en varighed af 1 måned eller derover og at beskæftigelsen er under 8 timer i gennemsnit pr. uge, skal den ansatte vælge om hun vil fortsætte som månedslønnet lærer. De 8 timer svarer til 5,33 timers fremmødetid.

Kravet til 1 måneds beskæftigelse, før man har ret til at vælge enten time- eller månedsløn, indebærer, at der ikke må være afbrydelser i ansættelsen. Hvis den timelønnede er ansat fra dag til dag og har dage ind imellem, hvor vedkommende ikke er ansat, begynder optjeningen på ny. Overtager den timelønnede et fast skema, hvor der i skemaet er arbejdsfrie dage (typisk en skemafri dag om ugen), indebærer dette ikke i sig selv en afbrydelse af kravet til 1 måneds beskæftigelse.

Timelønnede får løn for det faktisk udførte antal timer, dog skal en timelønnet lærer, der anmodes om at møde på skolen, altid have løn for mindst 2 timer. Under ekskursion og lejrskole beregnes arbejdstiden dog som for månedslønnede lærere. Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Timelønnede lærere er omfattet af overenskomstens bestemmelser om befordringsgodtgørelse og om tavshedspligt. Desuden skal timelønnede lærere have arbejdstidsbestemte tillæg for de faktisk opgjorte timer i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid.

Det kommunale område
Der ydes betaling for det faktisk udførte antal timer. Timelønnen udgør følgende:
For uddannede lærere                  194,47 kr. (aktuel værdi 256,27 kr.)
For uddannede bh.kl.ledere          185,40 kr. (aktuel værdi 244,32 kr.)
For ikke-læreruddannede             156,54 kr. (aktuel værdi 206,29 kr.)
Lærere ved specialundervisning for voksne
1 arbejdstime                               144,35 kr. (aktuel værdi 190,22 kr.)
1 undervisningstime                     274,27 kr. (aktuel værdi 361,43 kr.)     

Det regionale område
Uddannede lærere aflønnes med 1/1924 af årslønnen på løntrin 33 + 1/1924 af det særlige tillæg på 27.800 (aktuel værdi 36.567,12 kr.) i grundbeløb. 1 times undervisning aflønnes med timelønnen x 1,9.

Ikke anordningsmæssigt uddannede vikarer aflønnes med 1/1924 af årslønnen på trin 19. 1 times undervisning aflønnes med timelønnen x 1,9.

Børnehaveklasseledere aflønnes med 1/1924 af årslønnen på trin 30 + 1/1924 af det særlige tillæg på 27.800 (aktuel værdi 36.567,12 kr.) i årligt grundbeløb. 1 times undervisning aflønnes med timelønnen x 1,65.

For lærere ved specialundervisning for voksne udgør timelønnen 1/1924 af årslønnen på trin 33 + 1/1924 af tillægget på 28.300 kr (aktuel værdi 37.224,80 kr.). Undervisning aflønnes med timelønnen x 1,9.

Supplerende dagpenge
Hvis der ansættes længere end en måned og med et fast skema og færre timer end 8 timer (i folkeskolen 5,33 time) gennemsnitligt per uge, kan den ansatte selv vælge, om der skal ansættes på månedsløn eller timeløn. 
Da der er afregnet for forberedelse i timelønnen, skal den ansatte vurdere, om der i en månedslønnet ansættelse gives den nødvendige tid til at udføre opgaven inden et eventuelt valg af over-gang til månedsløn. På månedsløn er der ret til løn under sygdom og barsel samt opsigelse med et længere varsel end på timeløn. 
Lærernes a-kasse har oplyst, at ansatte, der overgår til ansættelse som månedslønnede, skal være opmærksomme på den eventuelle ret til supplerende dagpenge. Af bestemmelserne om arbejdsløshedsforsikring følger det, at ansatte kan få supplerende dagpenge, hvis der i henhold til lov, kollektiv overenskomst eller aftale gælder et opsigelsesvarsel, og såfremt pågældende får en frigørelsesattest fra sin arbejdsgiver. Frigørelsesattesten indebærer, at arbejdsgiver ser bort fra den ansattes opsigelsesvarsel.

Både KL og RLTN har meddelt, at spørgsmål om imødekommelse af en anmodning om en frigørelsesattest må ske som i dag – konkret og i den enkelte kommune/region.

Foreningen opfordrer derfor kredsene til at henvise medlemmer til Lærernes a-kasse for rådgivning om frigørelsesattest og supplerende dagpenge, inden valget af måneds- eller timeløn træffes.

Henvisninger
Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og og ved specialundervisning for voksne