Løn- og ansættelsesforhold Tjenestefrihed

Tjenestefrihed

Ansættelsesmyndigheden kan efter ansøgning bevilge en tjenestemand eller overenskomstansat tjenestefrihed uden løn. Tjenestefriheden bevilges for en på forhånd fastsat periode.

Der er ikke noget egentligt krav på at få bevilget tjenestefrihed, idet ansættelsesmyndigheden skal vurdere, om ydelsen af tjenestefrihed er foreneligt med tjenestens tarv. Ansøgeren har ved afslag krav på en begrundelse for afslaget, således at det kan efterprøves, om afslaget er båret af saglige hensyn.

Der gælder dog særlige regler, når man

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingsarbejde med udviklingslandene,
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • ansættes i Grønlands hjemmestyre.

Der er i sådanne tilfælde tale om et retskrav på ubegrænset tjenestefrihed uden løn. Det gælder endvidere, at sådan tjenestefrihed medregnes i lønancienniteten, hvilket normalt ikke er tilfældet med tjenestefrihedsperioder uden løn.

Den samme ret til tjenestefrihed uden løn har ægtefælle eller samlever, der følger med til tjeneste i udlandet eller Grønland. Tjenestefrihedsperioder af denne grund medregnes dog ikke i lønancienniteten.

Der findes specielle regler om tjenestefrihed i forbindelse med borgerligt ombud og udførelse af organisationsarbejde. Se kapitlet Borgerligt ombud.

Der kan ydes tjenestefrihed uden lønafkortning i særlig anledning, for eksempel forflyttelse, jubilæum eller særlige begivenheder i nærmeste familie.

Derudover har en ansat ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede. Der er tænkt på situationer opstået som følge af akut sygdom eller ulykke i den nærmeste familie.

Det er ikke aftalt, at denne tjenestefrihed gives med løn, men det er Forhandlingsfællesskabets opfattelse, at det er almindelig praksis på det regionale/kommunale område, at tjenestefriheden gives med sædvanlig løn.

I Aftale om fravær af familiemæssige årsager er der yderligere en række muligheder for tjenestefrihed (Der henvises til kapitlet om Barsel).

Barnets første og anden sygedag
Reglerne om tjenestefrihed på barns første og anden sygedag fremgår af overenskomstens § 17.

Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis

  1. barnet er under 18 år, og
  2. har ophold hos den ansatte, og
  3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

Det skal bemærkes at i vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter.

Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdstidsbestemte tillæg.

Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt på de lister, der føres over medarbejderens sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær.