Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Arbejdsretten

Arbejdsretten er nedsat efter lov. Den består af et antal ordinære dommere (lægdommere), udpeget af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, samt formand og næstformænd, der som oftest er dommere ved de almindelige domstole.

Arbejdsretten har som hovedopgave at afgøre sager om påståede brud på overenskomster og hovedaftaler. Desuden kan den tage stilling til konfliktvarslers lovlighed samt fortolke hovedaftaler.

Hvis overenskomsten ikke er klar og tydelig på det område, hvor der påstås brud, kan Arbejdsretten beslutte at udsætte behandlingen af en sag, indtil der foreligger kendelse i faglig voldgift.

Afsiges der kendelse om overenskomstbrud, fastsætter Arbejdsretten en bod for overenskomstbruddet. Boden betales af den, der har begået overenskomstbruddet, direkte til den part, der har indbragt sagen i Arbejdsretten.

Arbejdsrettens kendelser er endelige.