Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen er nedsat ved lov.

Den består af 3 forligsmænd, hvoraf en er formand, samt et antal mæglingsmænd, der kan bistå forligsmændene.

Forligsinstitutionens opgave er at bistå arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstfornyelser. Forligsmændene har bl.a. kompetence til at indkalde parterne til mægling, udsætte varslede konflikter, samt til at kræve mæglingsforslag sendt til urafstemning efter bestemte regler, der er fastsat i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Læs om forligsinstitutionens rolle ved overenskomstforhandlinger i kapitlet om Forhandlingssystemet.