Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Kollektive kampskridt

Lønmodtagernes kollektive kampskridt er strejke (arbejdsnedlæggelse) og blokade. Blokade indebærer, at foreningen pålægger sine medlemmer ikke at søge eller lade sig ansætte i de blokaderamte stillinger. Arbejdsgivernes kampmiddel er lockout, dvs. at arbejdsgiverne afskediger alle eller en del af de ansatte på det pågældende overenskomstområde.

De kollektive kampskridt kan også bruges til støtte for en anden organisations interessekonflikt, som sympatistrejke, -blokade eller -lockout.

Kollektive kampskridt kan kun anvendes "lovligt" (overenskomstmæssigt) af overenskomstansatte eller i forhold til overenskomstansatte. Brugen af kollektive kampskridt blandt tjenestemænd bedømmes som en overtrædelse af tjenestemandslovens § 10.

Hvis kollektive kampskridt bliver anvendt under løbende overenskomst, hvor der er fredspligt, vil det som altovervejende hovedregel være overenskomststridigt. Den part, der har iværksat kampskridt, vil normalt blive indklaget for Arbejdsretten. Ved sympatikonflikt, som er undtaget fra fredspligten, gælder, at hovedkonflikten skal være lovlig.

Anvender tjenestemænd kollektive kampskridt, vil de blive indbragt for Tjenestemandsretten.

Både organisationer og organisationernes medlemmer kan indbringes for Arbejdsret og Tjenestemandsret. Hvis en organisation dømmes for delagtighed i overenskomstbrud eller overtrædelse af tjenestemandslovens § 10, får organisationen pålagt organisationsansvar.