Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Organisationsansvar

Som følge af fredspligten skal organisationerne sikre, at overenskomster og aftaler overholdes. Det betyder, at de ikke må iværksætte, understøtte eller forholde sig passive over for overtrædelse af overenskomsten. Efter Lærernes Centralorganisations hovedaftaler er organisationen forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler at hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger og, hvis de finder sted, at bringe dem til ophør. Opfylder organisationen ikke dette, kan den blive dømt for organisationsansvar ved Arbejdsretten. Det samme gælder, hvis en arbejdsgiverorganisation understøtter eller rådgiver en arbejdsgiver til overenskomststridig anvendelse af overenskomsten.

Arbejdsretten har den praksis, at hvis mere end halvdelen af en organisations medlemmer deltager i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, kan den lokale afdeling/kreds, blive idømt organisationsansvar. Dette uanset at den lokale kreds kan sandsynliggøre, at den har gjort alt for at få arbejdsnedlæggelsen standset.

Dom for organisationsansvar medfører typisk en anseelig bod.

Tjenestemandsretten kan på stort set samme måde dømme arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, de sidste i forbindelse med tjenestemænds kollektive overtrædelser af § 10 i tjenestemandsloven.

Læs mere om TR og arbejdsnedlæggelser i kapitlet om Tillidsrepræsentanten.