Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Tjenestemandsretten

Tjenestemandsretten, der findes en for det statslige område og en for det kommunale, er nedsat ved lov. Den består af et antal organisationsudpegede dommere samt en eller flere juridiske dommere.

Tjenestemandsretten behandler kollektive overtrædelser (der har karakter af faglig aktion) af tjenestemandslovens § 10, stk. 1.

Det betyder, at flere (mere end en) tjenestemænd skal handle i forening og med fælles formål. Desuden kan Tjenestemandsretten tage stilling til påståede brud på løn- og ansættelsesmæssige aftaler for tjenestemænd, begået af arbejdsgivere eller organisationer. Tjenestemandsrettens område og virksomhed har mange lighedspunkter med Arbejdsretten, og Tjenestemandsrettens domme bygger i stort omfang på den praksis, der kendes fra tilsvarende sager i Arbejdsretten.

Hvis Tjenestemandsretten afsiger kendelse om brud på tjenestepligter eller aftaler, fastsætter retten en bøde, der betales direkte af den, der har begået forseelsen til den, der har anlagt sagen.

Tjenestemandsrettens domme er endelige.

Kollektive overtrædelser, der har karakter af faglig aktion, af tjenestemandslovens § 10, stk. 1, kan kun behandles i Tjenestemandsretten. For andre typer forseelser sker behandlingen efter reglerne i Tjenestemandsregulativets § 4.