Organisationsforhold MED-aftalen

Aftalegrundlaget

Aftalegrundlaget
Siden 1996 har det været muligt at erstatte Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg med en MED-aftale. Det sker efter aftale mellem de lokale personaleorganisationer (dvs. bl.a. DLF’s kredse) og den enkelte kommune/region. Ved forhandlingerne om en MED-aftale tages der udgangspunkt i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er aftalt mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO. Rammeaftalen kan ses i sin helhed på KTO’s hjemmeside, her kan du også finde MED-håndbogen. Til rammeaftalen knytter der sig også en aftale om uddannelse.

På personaleweb.dk findes et Danmarkskort, som viser, hvilke kommuner/regioner, der har en MED-aftale. Det har alle med undtagelse af Tårnby kommune, der fortsat har SU-aftalen.

Rammeaftalen fastlægger kun på nogle få punkter detaljerede bestemmelser for samarbejdet. Den giver derfor ledelse og medarbejdere i den enkelte kommune/region mulighed for at fastlægge formål, indhold og struktur for samarbejdet på en sådan måde, at det passer til de mål, man har fastlagt for kommunens/regionens serviceydelser, og til den måde, man ønsker at arbejde på.

Formålet med rammeaftalen er således både at styrke medarbejderindflydelsen og at skabe mulighed for større fleksibilitet i den måde, samarbejdet tilrettelægges på.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet
Rammeaftalen gør det også muligt at aftale en anderledes organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Hvis den lokale aftale indebærer en ændret organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, skal den som minimum

  • sikre, at den ændrede organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen,
  • beskrive de aktiver/metoder, der kan anvendes for at opnå det tilsigtede, og
  • angive en procedure for gennemførelse og opfølgning på virksomheden.

Ideerne bag MED-aftalen
Ideerne bag MED’s formål og funktioner på skoleområdet er udtrykkeligt understøttet på folkeskolens område, idet det i folkeskolelovens § 45, stk. 4 er bestemt, at »Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med skolens ansatte.«

Forhandling af lokal MED-aftale
De lokale aftaler forhandles og indgås af et særligt forhandlingsorgan, der sammensættes af repræsentanter for parterne. Størrelsen og sammensætningen af forhandlingsorganet afgøres lokalt på baggrund af en fordelingsnøgle, der er angivet i aftalen. Det er alene forhandlingsorganet, der kan ændre i de lokale aftaler.

Hvis lokal MED-aftale ikke indgås
Hvis forhandlingerne om en MED-aftale ikke fører til, at der indgås en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse, gælder reglerne i aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg, som omtalt i kapitlet Samarbejdsudvalget. Hvis en MED-aftale opsiges, og parterne ikke kan forhandle sig frem til en ny, fremgår det af den lokale aftale, hvad der så skal være gældende.

De lokale MED-aftaler er meget forskellige, da de er tilpasset de lokale behov. Det er derfor vigtigt, at man som TR har en kopi af den lokale MED-aftale, da det er netop den, der er gældende i den enkelte kommune/region.

Rådgivning om den lokale MED-aftale
Lærernes MED-udvalgsmedlemmer kan ved henvendelse til den lokale kreds få oplyst, hvilken konkret betydning den lokale aftale har for samarbejdsstrukturen/samarbejdet på den enkelte skole. På personaleweb.dk findes et Danmarkskort, som viser, hvilke kommuner/regioner, der har en MED-aftale. Her kan de enkelte MED-aftaler også downloades.