Organisationsforhold MED-aftalen

Den lokale MED-struktur

Hovedudvalget
Hvis der indgås en lokalaftale, skal der nedsættes et hovedudvalg, der dækker hele kommunen/regionen. Hovedudvalget vil også være det øverste organ for sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med mindre andet aftales.

Hovedudvalgets hovedopgaver er bl.a.

  • at behandle udfyldning af generelle rammeaftaler, f.eks. socialt kapitel, kompetenceudvikling og seniorpolitik mv.,
  • gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen/regionen,
  • at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg mv.,
  • at fortolke aftalte retningslinier,
  • at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom,
  • at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter,
  • at vejlede kommunens/regionens lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, og
  • at fortolke aftalte retningslinier, fortolke og behandle uoverensstemmelser vedrørende den lokale aftale og i øvrigt indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål om både rammeaftalen, den lokale aftale og retningslinier for de centrale forhandlingsparter.

Aftalespørgsmål, som er et anliggende mellem den enkelte forhandlingsberettigede organisation og kommunen/regionen, kan ikke forhandles i hovedudvalget.

Hovedudvalget skal mindst en gang årligt mødes med den politiske ledelse for at drøfte budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforholdene.

Sektorudvalg/MED-udvalg eller personalemøde?
Det fastsættes i den lokale MED-aftale, hvordan strukturen i kommunen/regionen skal være, og alle kommunale/regionale institutioner m.fl. skal være omfattet af aftalen. Strukturen skal matche ledelsesstrukturen. Af aftalen fremgår det derfor også, om der er område-,forvaltnings- eller sektorudvalg, på hvilke institutioner der er MED-udvalg og på hvilke, der er personalemøder. Endelig skal organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet beskrives, hvis dette arbejde er integreret. Det skal også aftales en AMR-struktur og udarbejdes en organisationsplan, så alle kan se, hvor der kan vælges AMR.

Sammensætning af lokale MED-udvalg
Det er fastsat i den lokale MED-aftale, hvordan sammensætningen af udvalgene på de enkelte institutioner skal ske. I nogle MED-aftaler er det også aftalt, hvor mange ledere/medarbejdere, der kan sidde i udvalget.

Danmarks Lærerforening anbefaler, at sammensætningen på skoleområdet sker ved aftale mellem kredsen og kommunen/regionen, og at det sker for det samlede skolevæsen.

Personalegrupper, der ikke forlods er repræsenteret i MED-udvalget gennem mindst én repræsentant fra den forhandlingsberettigede personaleorganisation, kan blive repræsenteret ad hoc i en forhandling. Forudsætningen herfor er at de(n) repræsenterer de(n) personalegruppe(r), der bliver særlig berørt af de påtænkte beslutninger, og hvor det kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse.

Valg af medarbejderrepræsentanterne til MED-udvalg
I det lokale MED-udvalg vælges medarbejdersidens repræsentanter af og blandt medarbejderne i de respektive personalegrupper. Hvis en personalegruppe har en eller flere valgte TR, indtræder disse forud for andre medarbejderrepræsentanter. Det betyder, at hvis en personalegruppe skal være repræsenteret i MED-udvalget, og gruppen har én valgt TR, er denne født medlem af MED-udvalget.

Ledelsen vælger selv, hvem af de blandt ledelsen, som har arbejdsgiverkompetence overfor de ansatte, der skal repræsentere ledelsen.

Hvis arbejdsmiljøet er integreret i MED, skal der siddde mindst én AMR i hvert udvalg.

Formand/næstformand
Den ansvarlige leder på skolen/institutionen er formand for udvalget, mens næstformanden i MED-udvalget vælges af og blandt medarbejdersidens repræsentanter. I praksis vil det på skoleområdet ofte være lærernes TR, der bliver næstformand. Danmarks Lærerforening anbefaler, at TR-suppleanten også indtræder i MED-udvalget, hvis lærererne har mere end 1 plads i udvalget.

Arbejdsvilkår
Omkostningerne i forbindelse med afholdelse af MED-møder, herunder også formøder, afholdes af institutionen.

Løn
MED-møderne afholdes i arbejdstiden, og MED-repræsentanterne oppebærer deres sædvanlige løn, når de deltager i møderne. Dette gælder også for de formøder, som medarbejdersidens medlemmer deltager i. Deltagelse i MED-aktiviteterne skal derfor indregnes i lærernes arbejdstid på samme måde som alle øvrige aktiviteter, der ligger ud over undervisningen. Medlemmer af MED oppebærer befordringsgodtgørelse efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Krav på uddannelse
Alle medlemmer af et MED-udvalg har krav på uddannelse. Parterne bag aftalen har udviklet og tilbyder en uddannelse, som kommunerne/regionerne skal benytte sig af, medmindre andet er aftalt lokalt. Uddannelserne administreres af PUF (Parternes uddannelses Fællesskab).

Hvis man lokalt beslutter sig for at benytte andre udbydere end PUF, skal tilbuddet svare til det, PUF tilbyder.

TR-beskyttelsen
Alle medarbejdersidens medlemmer af MED-udvalget samt deres suppleanter er omfattet af TR-beskyttelsen, dvs., at der skal være tvingende årsager som begrundelse for afskedigelse.