Organisationsforhold MED-aftalen

MED-systemets arbejdsområde

MED er ledernes og medarbejdernes fælles samarbejdsforum til udmøntning af arbejds- og personaleforhold og (i hovedparten af kommunerne) sikkerheds- og sundhedsarbejdet. MED-udvalget skal respektere skolebestyrelsens fastsatte principper, men udover det har skolebestyrelsen ingen kompetence i forhold til MED. Pædagogisk råd, som er et rådgivende organ overfor lederen, har heller ingen kompetencer i forhold til MED.

MED-udvalget kan beskæftige sig med de arbejds- og personaleforhold samt sikkerheds- og sundhedsområdet, der knytter sig til den aktuelle leders ledelseret. Har lederen ret til at træffe den endelige beslutning/afgørelse for et arbejds- og personaleforhold/sikkerhed- og sundhedsområde, kan området behandles i MED-udvalget (dvs., der skal informeres om området, området kan drøftes, og der kan aftales retningslinjer).

 

Kommunalbestyrelse

- - - - - - - - - - - - - - -

Kommunaldirektør

- - - - - - - - - - - - - - -

Skoleforvaltning

- - - - - - - - - - - - - - -

Tjenestested

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Figuren herover illustrerer den samlede kompetence i en kommune, her fordelt på 4 beslutnings/ledelses-niveauer. Kommunalbestyrelsen fastlægger grænserne for kompetencen, f.eks. i en delegationsplan og/eller i den lokale styrelsesvedtægt. De stiplede linjer angiver afgrænsningen/uddelegeringen af kompetencen. Des mere kompetence der udlægges, jo mere skubbes grænsen – den stiplede linje – opad.

Inden for den enkelte kommune/region vil der kunne være forskelle i omfanget af uddelegeret kompetence til i øvrigt sammenlignelige tjenestesteder. Da ledelseskompetencens afgrænsning bestemmer MED-udvalgets arbejdsområde, er denne afgrænsning meget central. Hvis medarbejdersiden ønsker det, har ledelsen pligt til at redegøre for, hvilke grænser der gælder for ledelseskompetencen på det aktuelle niveau, eksempelvis på skolen.

MED’s arbejdsform
Hvordan omfanget af mødevirksomhed skal være, fremgår af den lokale MED-aftale. Alene af hensyn til informationsforpligtelsen er det vigtigt at vurdere, hvor ofte der skal afholdes møder. Endvidere bør udvalgene på alle niveauer have en forretningsorden, som beskriver arbejdsformen nærmere (hvem indkalder til møder, hvordan udarbejdes dagsordenen, hvordan skrives og udsendes referatet, hvordan indkaldes der til ekstraordinære møder, etc.).

Uoverensstemmelser om fortolkningen af – eller påståede brud på – MED-aftalen kan af en af parterne kræves behandlet i hovedudvalget. Opnås der ikke enighed der, forelægges uenigheden for vejledning og udtalelser om aftalen hos de centrale parter. En sag kan føres til voldgift som sidste instans.