Organisationsforhold Medlemskontakt og sagsbehandling

Medlemskontakt og sagsbehandling

Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog om, hvordan foreningens mål og værdier skal forstås og realiseres.

Men den fælles fagforening kan kun fastholdes, hvis den er en fast forankret del af foreningens politiske tænkning, og hvis alle foreningsniveauer er forpligtede i forhold til den samlede forening.

Foreningen skal være aktivt til stede, hvor der centralt og lokalt træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer. Ikke blot i den forstand, at der øves indflydelse, men også ved loyalitet over for foreningspolitiske beslutninger, og ved dialog/kontakt med medlemmerne. Både centralt og lokalt skal foreningen være i stand til professionelt at værne om og sikre medlemmernes retssikkerhed, og medlemsserviceringen og sagsbehandlingen skal have et højt kvalitativt niveau, uanset det enkelte medlems kredstilknytning.

For at foreningen kan leve op til ovenstående målsætninger, skal enhver kreds være bæredygtig hvad angår politikudvikling, interessevaretagelse og økonomi. Endvidere skal sagsbehandling og medlemskontakt på ethvert foreningsniveau være præget af professionalitet og tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med de principper og regler, der er angivet efterfølgende.

Det skal bemærkes, at de konkrete sagsbehandlingsregler alene er rettet direkte imod sagsbehandlingen i personsager, altså sager, som vedrører eller er rejst af et enkelt medlem eller en flerhed af navngivne medlemmer.

Reglerne vedrører således ikke umiddelbart sagsbehandlingen i sager af generel, foreningspolitisk karakter, herunder eksempelvis sagsbehandlingen i forbindelse med central indgåelse af aftaler. De omfatter heller ikke den tilsvarende lokale sagsbehandling i forbindelse med indgåelse af aftaler i henhold til overenskomst mv. Dette gælder, uanset om aftalen alene vedrører en enkelt person eller en flerhed af navngivne personer.