Organisationsforhold Medlemskontakt og sagsbehandling

Medlemskontakten, opgave-, kompetence- og ansvarsfordeling

Den direkte medlemskontakt udøves primært af de lokale tillidsrepræsentanter, som skal arbejde for og med de medlemmer, som hun eller han repræsenterer. Enkeltvis og i indbyrdes samarbejde skal alle tillidsrepræsentanter - uanset niveau - forsøge at engagere medlemmerne i foreningsarbejdet, da aktive og interesserede medlemmer med et højt fagligt niveau er en forudsætning for en velfungerende fagforening.

Som repræsentant for foreningen må enhver tillidsrepræsentant kunne redegøre for dens fagpolitiske holdninger og de bagved liggende begrundelser.

Foreningen forventer, at alle valgte tillidsrepræsentanter og foreningens repræsentanter i øvrigt - uanset niveau - indadtil og udadtil arbejder inden for de beslutninger og retningslinjer, som foreningens kompetente organer afstikker. Det gælder både opfyldelsen af de politisk fastsatte mål og formidling af information til de medlemmer, som man repræsenterer eller kommer i kontakt med via sin funktion.

Den konkrete rådgivning og sagsbehandling
Den lokale tillidsrepræsentant
Hvis et medlem ønsker konkret rådgivning om ansættelsesmæssige forhold vil medlemmet som oftest kontakte sin lokale tillidsrepræsentant. Med udgangspunkt i spørgsmålets karakter og kompleksitet og dets betydning for medlemmets ansættelsesforhold må tillidsrepræsentanten foretage en vurdering af, om det skal visiteres videre til kredsen, eller om det vil være forsvarligt selv at besvare det og give den eventuelt fornødne rådgivning.

Sager vedrørende uenigheder med skolelederen om fortolkning af centrale eller lokale aftaler, der ikke kan løses lokalt, skal altid videregives til kredsen. Tilsvarende gælder for sager, der vedrører brud på overenskomsten.

I situationer, hvor et medlems retssikkerhed er – eller kan blive – truet, er det tillidsrepræsentantens opgave at gøre opmærksom på muligheden for at få rådgivning og juridisk bistand via medlemskabet af foreningen. Tillidsrepræsentanten skal derefter formidle kontakten mellem medlemmet og kredsen så hurtigt som muligt samt i øvrigt i fornødent omfang være medlemmet og det sagsbehandlende foreningsniveau behjælpelig med at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for den videre sagsbehandling.

Den lokale kreds
Alle medlemshenvendelser skal med undtagelse af nedenfor nævnte rettes til lokalkredsen:
-         henvendelser om konkrete arbejdsskadesager og det psykiske arbejdsmiljø
-         henvendelser til foreningens medlemskontor, låneafdeling og understøttelseskasse
-         henvendelser vedrørende foreningens sommerhuse.
Sådanne henvendelser kan rettes direkte til foreningens centrale sekretariat.

Når kredsen modtager en medlemshenvendelse skal den - inden egentlig sagsbehandling påbegyndes - vurdere henvendelsens materielle indhold med henblik på sagens henføring til en af omstående sagskategorier.

Sager, som kredsen selv skal behandle
Dette er eksempelvis spørgsmål vedrørende: Løn, vederlag, honorarer, pensionsrådgivning i forbindelse med tjenestemænds afsked, arbejdstid, ferie, feriegodtgørelse, normering, administrative forflyttelser, tjenestefrihed, forsøgs- og udviklingsarbejde, styrelsesregler, herunder den lokale skolestyrelsesvedtægt, arbejdsmiljø (undtaget dog psykisk arbejdsmiljø og arbejdsskadesager) samt lokalt indgåede aftaler.

Kredsen kan søge fornøden rådgivning og vejledning i hovedforeningen, men sagen kan som altovervejende hovedregel kun overgives til hovedforeningen, hvis den har en helt principiel interesse for foreningen. Dog skal overgivelse altid ske i de tilfælde, hvor der kan blive tale om domstolsprøvelse, anke eller viderebringelse i det fagretlige system, eksempelvis hvor der er sket brud på overenskomsten. Der henvises i øvrigt til den vejledning om sagers behandling i det fagretlige system, som er udsendt med kredsudsendelse nr. 165 af den 16. december 1997.

Sager, som skal behandles af foreningen centralt
Det drejer sig om sager af så indgribende betydning for det enkelte medlem, at afgørelsen i sagen vil være uoprettelig for medlemmet. I sådanne sager skal der være den nødvendige og hensigtsmæssige kontakt og information mellem kredsen og foreningen centralt.

Ansvarsfordeling i forbindelse med sagsbehandlingen
Generelt gælder det, at ansvaret for sagens korrekte behandling samt korrektheden af svar, trufne afgørelser mv. påhviler det foreningsniveau, der har forestået sagsbehandlingen.

Hvis en kreds således drøfter en sag med hovedforeningen, men sagsbehandling og medlemskontakt fortsat ligger lokalt, har kredsen ansvaret for både den formelle som den materielle korrekthed i sagsbehandlingen og for de trufne afgørelser i sagen.

Hvis der derimod sker videregivelse af en sag til hovedforeningens behandling, overtager denne ansvaret fra videregivelsestidspunktet.

Hovedforeningen kan kræve en sag overgivet til central behandling og afgørelse. Denne mulighed vedrører primært kredsenes personrelaterede sager og sagsafgørelser. Kredsenes mulighed for selvstændigt at indgå lokalaftaler berøres således ikke, så længe aftaleindgåelsen sker i overensstemmelse med foreningspolitiske beslutninger, centrale bestemmelser og aftaler.