Organisationsforhold Principprogram

Engagement gennem dialog og involvering

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske og tjenstlige interesser, styrke sammenholdet og virke for folkeskolens udvikling og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges med.

Det repræsentative demokrati er grundlaget for opbygningen af Danmarks Lærerforenings politisk besluttende organer. Opbygningen og tilrettelæggelsen af foreningens beslutningsprocesser skal sikre:

Et medlemsengagement som giver størst mulig indflydelse på foreningens beslutninger.

En åben dialog mellem tillidsvalgte og medlemmer om udviklingen af foreningens politik.

Hensyntagen til mindretal.

Effektiv fremførelse af foreningens synspunkter alle steder, hvor der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer.

Alle niveauer – dvs. foreningen centralt, kredsene og tillidsrepræsentanterne kan træffe beslutninger og handle.

Arbejdet udføres i gensidig loyalitet i forhold til foreningspolitiske beslutninger.

Lige muligheder for alle medlemmer for rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet.

Alle foreningspolitiske led muligheder for at løse deres opgaver.

Foreningens uddannelses-, kursus- og konferencevirksomhed skal medvirke til, at organisationsvalgte og ansatte har politisk handlekompetence i forhold til foreningens arbejds- og indsatsområder. Kurser og konferencer skal desuden øge medlemsengagementet og medvirke til at fremme de fælles mål og værdier.

Foreningens aktiviteter og politik skal medvirke til at styrke rekruttering af både mænd og kvinder til lærerfaget og sikre, at alle indenfor foreningens område er organiseret. Foreningens bestræbelser for at sikre aktiv medvirken i fagforeningsarbejdet skal være målrettet såvel kvinder som mænd med det mål, at begge køn er ligeligt repræsenteret i foreningens besluttende organer.

Endvidere skal foreningens lokale og centrale indsats for pensionerede medlemmer understøtte et fagligt, socialt og kulturelt engagement samt sikre de bedst mulige vilkår for overenskomst- og tjenestemandspensionister.

Danmarks Lærerforening skal være en aktiv og attraktiv fagforening for alle medlemmer.