Organisationsforhold Principprogram

Målrettet interessevaretagelse

Danmarks Lærerforening skal varetage medlemmernes interesser ud fra de fælles mål og værdier og arbejde målrettet og strategisk for at opnå indflydelse og gennemslagskraft. Foreningen skal via en åben kommunikation over for offentligheden fremme forståelsen for folkeskolens og øvrige arbejdsområders betydning. Dette arbejde foregår lokalt, nationalt og internationalt.

Uddannelse i velfærdssamfundet
For at sikre respekten for foreningens værdier og for medlemmernes professionelle arbejdsbetingelser, er det vigtigt, at Danmarks Lærerforening også arbejder for, at de nødvendige samfundsmæssige forudsætninger er til stede.

Danmarks Lærerforening mener:

Velfærdssamfundet skal udvikles, så velfærden øges i både kvalitativ og materiel betydning.

Den nationale ret til selv at fastsætte mål og indhold for undervisningen i den almene uddannelse, herunder folkeskolen, skal fastholdes.

Velfærden for offentligt ansatte skal sikres på lige fod med velfærden for privatansatte, selvstændige og kapitalejere.

Skattebyrden skal fordeles på et socialt retfærdigt grundlag og skattesystemet skal udvikles, så det bliver mere robust overfor globaliseringen og andre udfordringer. Det skal være muligt at finansiere en velfungerende offentlig sektor.

Målsætningen om fuld beskæftigelse skal gives høj prioritet i den økonomiske politik, og den offentlige sektor skal gives mulighed for både at sikre social tryghed og levere ydelser af høj kvalitet til borgere og erhvervsliv.

"Den danske model", der sikrer et fleksibelt og stabilt arbejdsmarked baseret på organisationernes aftaleret og A-kassesystemet, skal fastholdes.

Uddannelsessystemet skal bruges offensivt for at sikre den enkelte borger mulighed for en god tilværelse og for at kunne medvirke til fremme af det danske samfunds vidensmæssige, kulturelle, økonomiske og sociale formåen.

Et målrettet sikkerheds- og sundhedsarbejde skal sikres.

Miljøhensyn skal medtænkes i de økonomiske politiske strategier, så der arbejdes på at skabe en miljømæssig og etisk bæredygtig økonomisk vækst og samfundsudvikling.

Den sociale dimension og den demokratiske samtale skal i EU udvikles på lige fod med den økonomisk/teknologiske dimension.

Målene skal nås gennem et samspil mellem den økonomiske politik, erhvervs- og uddannelsespolitikken og politikken på det internationale område, særligt i forhold til EU.

Foreningen vil ikke mindst være opmærksom på folkeskolens betydning for den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet. Derfor har det høj prioritet at sikre overensstemmelse mellem kravene og ressourcerne til folkeskolen, samt at antallet af uddannede modsvarer behovet for uddannet arbejdskraft.

Samspil med andre
Danmarks Lærerforening skal gennem samarbejde med politiske beslutningstagere, forhandlingsmodparter, centrale og lokale myndigheder og institutioner, medier, andre organisationer og interessegrupper sikre medlemmernes interessevaretagelse på alle de områder i samfundet - herunder uddannelses- og folkeskoleområdet - der er vitale for medlemmerne.

Danmarks Lærerforening samarbejder specielt med organisationer, som varetager økonomiske, arbejdsmæssige, arbejdsmiljømæssige eller faglige interesser af særlig betydning for foreningens medlemmer. Danmarks Lærerforening er en del af såvel den nationale som den internationale fagbevægelse og skal arbejde for den størst mulige grad af samarbejde og fælles interessevaretagelse i fagbevægelsen.

Samarbejde og solidaritet over landegrænserne
Gennem aktiv medvirken i internationale organisationer og i det internationale solidaritetsarbejde vil Danmarks Lærerforening arbejde for at fremme og styrke

      lærerarbejdets status

      den internationale faglige solidaritet

      menneskerettighederne, herunder retten til uddannelse og til at organisere sig

      demokrati og social retfærdighed

      bekæmpelse af racisme og diskriminering

      et sikkert og sundt arbejdsmiljø.


Foreningen skal arbejde for et højt informationsniveau på det internationale område og sikre så stor involvering som muligt.

Foreningen skal sikre en gensidig erfaringsudveksling med internationale samarbejdspartnere og støtte initiativer, der har til formål at styrke og forsvare medlemmernes og lærerorganisationernes rettigheder.