Organisationsforhold Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget

SU-aftalen
Grundlaget for arbejdet i samarbejdsudvalget (SU) er »Aftale om tillidsrepræsentanter samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner«. Du kan se den kommenterede aftale på KTO's hjemmeside.

SU-aftalen er en rammeaftale, som udfyldes lokalt af parterne - ledelsen og medarbejderne - på det enkelte tjenestested.

Ideerne bag SU’s formål og funktioner på skoleområdet er udtrykkeligt understøttet på folkeskolens område, idet det i folkeskolelovens § 45, stk. 4 er bestemt, at »Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med skolens ansatte.«

Oprettelse af SU
Der skal oprettes et SU når antallet af medarbejdere - inden for skolelederens ledelseskompetence - svarer til mindst 25 fuldtidsbeskæftigede. Det er imidlertid også muligt inden for SU-reglerne at oprette SU på tjenestesteder, hvor der er færre ansatte end svarende til 25 fuldtidsbeskæftigede. Dette forudsætter enighed mellem parterne. Den nærmere opbygning af SU-strukturen fastlægges ved lokal forhandling mellem kommunalbestyrelsen/regionsrådet og de lokale kredse.

Under forhandlingerne om ændringerne i skolestyrelsesloven om skolebestyrelser mm., tilkendegav KL, at man vil anbefale oprettelse af samarbejdsudvalg også ved skoler med færre end 25 ansatte.

Samarbejdsudvalgets sammensætning
Antallet af repræsentanter aftales mellem ledelsen og personaleorganisationernes stedlige repræsentanter. Danmarks Lærerforening anbefaler, at struktur og sammensætning sker ved aftale mellem kredsen og kommunen/regionen, og at det sker for det samlede skolevæsen.

Antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af repræsentanter for medarbejderne, men der kan godt være paritet dvs. lige mange repræsentanter på hver side. I Københavns Kommune sammensættes udvalget paritetisk.

I det lokale SU vælges medarbejdersidens repræsentanter af og blandt medarbejderne i de respektive personalegrupper. Hvis en personalegruppe har en eller flere valgte TR, indtræder disse forud for andre medarbejderrepræsentanter. Det betyder, at hvis en personalegruppe skal være repræsenteret i SU, og gruppen har én valgt TR, er denne født medlem af SU.

Den ansvarlige leder på skolen/institutionen er formand for SU, medens næstformanden vælges af og blandt medarbejdersidens repræsentanter. I praksis vil det på skoleområdet ofte være lærernes TR, der bliver næstformand.

SU-systemets opbygning
Der skal altid oprettes hovedsamarbejdsudvalg (HSU), når der i kommunen er beskæftiget, hvad der svarer til mindst 25 fuldtidsbeskæftigede (jf. bemærkninger til aftalens § 14, stk. 2). I Københavns Kommune skal der blot være 25 medarbejdere.

Hvis der er oprettet SU på flere forskellige tjenestesteder inden for samme institution – som det f.eks. er tilfældet inden for folkeskolen – etableres et hovedsamarbejdsudvalg, der ligesom det lokale SU relaterer til kompetencen på det pågældende ledelsesniveau.

Et sådant HSU behøver ikke at omfatte skolevæsenet alene. I alle HSU udpeges medarbejdersidens repræsentanter af den lokale afdeling, kreds el. lign.

I den enkelte kommune etableres et koordinationsudvalg (KOU, jf. aftalens § 25), som bl.a. skal støtte oprettelse af SU og behandle eventuelle uoverensstemmelser i det enkelte SU (f.eks. om kompetenceforhold, opfyldelse af informationsforpligtelsen eller fortolkningen af en retningslinje). I Københavns Kommune er der etableret et særligt sekretariat til løsning af KOU's opgaver og til støtte for KOU (§ 25, stk. 2). Koordinationsudvalget har således egne opgaver – men relaterer i modsætning til SU ikke til en given ledelseskompetence. Fortolkning af bestemmelserne om samarbejde og samarbejdsudvalg kan af koordinationsudvalget eller en af parterne i dette forelægges for de centrale parter, der består af KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). En sag kan ikke indsendes til de centrale parter, før den har været behandlet lokalt i både HSU og KOU. De centrale parters udtalelse om en sag, er som hovedregel den sidste instans.

Arbejdsvilkår
Omkostningerne i forbindelse med afholdelse af SU-møder, herunder også formøder, afholdes af institutionen.

Løn
SU-møderne afholdes i arbejdstiden, og SU-medlemmerne oppebærer deres sædvanlige løn, når de deltager i møderne. Deltagelse i SU-møder skal derfor indregnes i lærernes arbejdstid på samme måde som alle øvrige aktiviteter, der ligger ud over undervisningen.

Medlemmer af SU oppebærer befordringsgodtgørelse efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Uddannelse
De centrale parter har til opgave at fremme samarbejdsudvalgenes virksomhed bl.a. gennem iværksættelse af tilstrækkelig uddannelse. Ligeledes påhviler det SU at arbejde for, at udvalgets medlemmer får den nødvendige uddannelse. Alle nyvalgte SU-medlemmer skal tilbydes en uddannelse (jf. KSN-meddelelse nr. 6 - s. 95 i den kommenterede aftale). I Københavns Kommune skal et uddannelsestilbud gives indenfor de første 6 måneder efter udpegning. Endvidere skal SU arbejde for uddannelse til suppleanter og til medlemmer af kontaktudvalg.

TR-beskyttelse
Alle medarbejdersidens medlemmer af samarbejdsudvalget samt deres suppleanter er omfattet af TR-beskyttelsen dvs. at der skal være tvingende årsager som begrundelse for afskedigelse.

SU’s arbejdsform
Der afholdes SU-møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet. Dagsordenen udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab.

Udvalgets sekretær tager referat af møderne. Referaterne godkendes af formand og næstformand, før de udsendes.

SU sikrer, at samtlige medarbejdere løbende orienteres om udvalgets arbejde. SU’s medlemmer kan frit referere, hvad der passerer i udvalget. Dog kan medlemmerne pålægges tavshedspligt i de ganske få tilfælde, hvor sagens natur gør det påkrævet. Derudover er friheden til at referere begrænset af lovbestemmelser, bl.a. i straffeloven og forvaltningsloven.

Uoverensstemmelser om fortolkningen af – eller påståede brud på – SU-aftalen kan af en af parterne kræves behandlet i hovedsamarbejdsudvalget. Opnås der heller ikke enighed der, forelægges uenigheden for koordinationsudvalget. Koordinationsudvalgene kan indhente fortolkninger, vejledning og udtalelser om SU-aftalen hos de centrale parter.