Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

Kontaktpersoner

For medlemmer på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene til valg af tillidsrepræsentant (vedtægternes § 11 A)
På arbejdspladser med mindre end 5 ansatte efter overenskomsten er der ikke ret til at vælge en TR. Foreningen har imidlertid anset det for væsentligt, at der på alle arbejdspladser er en person, der kan være bindeled til og fra foreningen. Derfor indeholder foreningens vedtægter den mulighed, at der kan vælges en kontaktperson på disse arbejdspladser. Kontaktpersoner varetager foreningsinterne opgaver i forhold til bestemte medlemsgrupper. Denne funktion er foreningsintern (altså ikke aftalt med arbejdsgiverne). Derfor har kontaktpersonen ingen formel kompetence over for arbejdsgiveren. Kontaktpersonen har derfor heller ikke TR-beskyttelse eller andre af de rettigheder, der fremgår af TR-aftalen.

Det er den lokale kreds, der afgør, hvorvidt der skal vælges en kontaktperson på en skole/institution. Det er kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til valget. Ledere kan ikke vælges som kontaktpersoner. En kontaktperson kan ligesom tillidsrepræsentanten afsættes ved et mistillidsvotum. Det behandles efter foreningens vedtægter. Foreningens organisationsuddannelse står til rådighed for valgte kontaktpersoner.

På arbejdspladser med mindre end 5 ansatte, og hvor den valgte TR har andet tjenestested, kan der også her vælges en kontaktperson. Den pågældende er sammen med den valgte TR bindeleddet til foreningen og modtager den samme post som TR. Men det skal understreges, at det er den valgte TR, der varetager TR-funktionen i forhold til skolens ledelse.

For medlemmer uden fast tjenestested (vedtægternes § 11 B)
Kontaktpersonen for medlemmer uden fast tjenestested (arbejdsledige) fungerer som kommunikationsled mellem disse og kredsens øvrige medlemmer, TR, kredsstyrelsen og Danmarks Lærerforening.

Kontaktpersonen orienteres af kredsstyrelsen på linje med kredsens øvrige TR. Det må i kredsene overvejes, hvordan kommunikationen mellem kontaktpersoner og medlemmer uden fast tjenestested bedst kan foregå. Kredsen kan f.eks. stille mødefaciliteter til rådighed eller udsende mødeindkaldelser.

I personsager og forhold om dagpenge kan kontaktpersonen orientere generelt. I sager på disse områder bør kontaktpersonen henvise medlemmet til at indhente rådgivning og vejledning hos kredsen eller i Lærernes a-kasse.

Kredsstyrelsen drager omsorg for og medvirker til, at medlemmer, der er arbejdsledige, vælger kontaktperson og suppleant ud af egen midte. Kredsstyrelsen fastsætter de nærmere regler for valget, f.eks. regler for stemmeret og valgbarhed samt antallet af kontaktpersoner og suppleanter for disse - bl.a. ud fra antallet af ledige og geografiske forhold.