Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentantaftalen
Tillidsrepræsentantaftalen er en del af en større aftale, der er indgået mellem de kommunale arbejdsgiverparter og lønmodtagerorganisationerne på det kommunale område (Forhandlingsfællesskabet). Bestemmelserne om medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse findes i to forskellige aftaler:
Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen) og
Aftale om Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i kommuner (SU-aftalen). Desuden har Danske Regioner en tilsvarende TR-aftale i deres MED-aftale.

Aftalerne består af to dele. Den ene del beskriver de vilkår, der gælder for tillidsrepræsentanter. Den anden del beskriver de vilkår, der gælder for henholdsvis MED-udvalg og SU-udvalg.

Aftalerne er bygget op om tillidsrepræsentantinstitutionen; det indebærer, at arbejdsgiveren anerkender TR som den legale interessebærer for medarbejderne på arbejdspladsen. Aftalerne pålægger både ledelse og medarbejdere en forpligtelse til at samarbejde samtidig med, at de angiver rammerne for og indholdet i samarbejdet. Samtidig pålægger de TR et medansvar for, hvordan arbejdspladsen fungerer, bl.a. ved at TR skal arbejde for "at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold".

TR-afsnittet i de tre aftaler er med få undtagelser identiske.

Den enkeltel kreds kan have indgået aftale om lokal TR-aftale.

Lokale TR-aftaler
Det er muligt at fravige TR-reglerne. Hvilke områder, der kan fraviges, fremgår af aftalerne i henholdsvis § 17 og § 11. Det er de lokale personaleorganisationer (dvs. DLF’s kredse), der har forhandlingsretten i den enkelte kommune. Har den lokale kreds indgået en lokal TR-aftale, vil det være den, der er gældende for TR’s rettigheder og vilkår.

Læs mere om mulighederne for lokale TR-aftaler i Forhandlingsfællesskabets vejledning om lokale TR-aftaler, i aftaleparternes pjece "Lokale TR-aftaler – en fælles vejledning om mulighederne." samt om foreningens politik vedr. lokale TR-aftaler.

Der kan i forbindelse indgåelse af en lokal MED-aftale være aftalt forbedringer for TR’s vilkår.

TR’s to hovedopgaver
TR’s virksomhed er baseret på to regelsæt, dels Danmarks Lærerforenings vedtægter, dels aftalerne mellem arbejdsgiverorganisationerne, KL og Danske Regioner, og arbejdstagerorganisationen, Forhandlingsfællesskabet, se ovenfor om TR-aftalen.

Det indebærer, at tillidsrepræsentanten har to hovedopgaver:

  • som Danmarks Lærerforenings repræsentant på stedet at være koblingen mellem foreningen og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål
  • som talsmand for medlemmerne at varetage deres interesser over for ledelsen på stedet jf. TR-aftalen.

I den konkrete situation vil der ofte være elementer af begge hovedopgaver - som foreningens repræsentant på stedet og som talsmand.

Forventninger til TR
TR er organisationens repræsentant på arbejdsstedet. Der vil derfor både fra arbejdsgiverside og fra organisationen være en berettiget forventning om, at TR i sin virksomhed har dækning for sine synspunkter i organisationen.

TR-aftalen placerer TR som en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelsen og medbestemmelsen på den enkelte arbejdsplads. Både medlemmer, foreningen og arbejdsgiveren må forvente, at TR viser vilje til samarbejde og på den måde varetager både de ansattes og arbejdspladsens interesser.

TR er valgt som talsmand for gruppen af ansatte, der arbejder efter overenskomsten, se også afsnittet TR og ledelsen. TR skal derfor arbejde for og med de medlemmer, som han/hun repræsenterer. TR skal forsøge at engagere medlemmerne i foreningsarbejdet. Aktive og interesserede medlemmer med et højt fagligt niveau er en forudsætning for en velfungerende fagforening - og også for TR’s egen gennemslagskraft som medlemmernes talsmand. En fagligt og personligt respekteret TR vil desuden stå stærkt med henblik på at rekruttere og fastholde medlemmerne i foreningen.

Medlemmerne vil forvente faglig indsigt og engagement hos TR, således at deres interesser varetages bedst muligt i de situationer, hvor han/hun repræsenterer dem. Omvendt kan TR kun varetage medlemmernes interesser på tilfredsstillende vis, hvis der er opbakning og støtte til tillidsrepræsentantarbejdet.

Det enkelte medlem vil også forvente rådgivning og vejledning enten direkte eller i form af henvisning til kreds eller hovedforening afhængig af, hvad sagen drejer sig om.

Som foreningens repræsentant på stedet skal TR kunne redegøre for foreningens fagpolitiske holdninger og i et vist omfang de bagved liggende begrundelser. TR kan ikke bindes til at være enig med Danmarks Lærerforenings kongres, hovedstyrelse og lokale kreds. Men foreningen forventer, at TR indadtil og udadtil arbejder inden for de beslutninger og retningslinier, som foreningen afstikker. Det gælder såvel realiseringen af foreningens mål, som udførelsen af opgaver og formidling af information fra foreningen til de medlemmer, som TR repræsenterer.

Læs om TR-uddannelsen i kapitlet om Uddannelser, kurser mv.

TR’s tavshedspligt
Ethvert medlem skal i tryghed kunne overlade alle relevante oplysninger til TR. Derfor får TR i mange tilfælde kendskab til personlige oplysninger om det enkelte medlem. Disse oplysninger er fortrolige og skal behandles derefter. De må kun videregives til kredsformanden og Danmarks Lærerforenings sekretariat og hovedstyrelse, der ligesom TR også har tavshedspligt. Kun hvis medlemmet udtrykkeligt accepterer eller ønsker personlige oplysninger kendt i en anden sammenhæng eks. videregivet til ledelsen, kan TR benytte dem der.

TR kan i visse tilfælde ufrivilligt komme i besiddelse af personlige oplysninger om et medlem, som ikke selv har viden om, at TR har disse oplysninger. Den enkelte TR bør – af hensyn til tillidsforholdet til medlemmerne - gøre sig klart, hvad vedkommende vil stille op med disse oplysninger i forhold til de berørte medlemmer.

TR og ikke-medlemmer
TR er i henhold til TR-aftalen talsmand for alle på tjenestestedet, som er medlem af Danmarks Lærerforening eller berettiget dertil. Det skal forstås således, at hvor TR søger at udvirke forbedringer for medlemmerne på tjenestestedet, vil også ikke-organiserede være omfattet deraf og nyde godt af resultatet.

Ikke-organiserede har valgt ikke at være medlem af Danmarks Lærerforening. Derved har de også valgt at afskære sig fra at benytte den rådgivning, som Danmarks Lærerforening via medlemmernes kontingentmidler har uddannet TR til.

Foreningen forventer, at TR søger at få ikke-medlemmer til at organisere sig i Danmarks Lærerforening bl.a. ved at påvise fordelene ved medlemskab.