Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentantens arbejdsopgaver

I TR-aftalen er der fastsat nogle overordnede rettigheder og pligter:

 • det er TR’s pligt både over for sin organisation og over for arbejdsgiveren at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen
 • TR fungerer som talsmand for kollegerne overfor ledelsen
 • TR skal holdes bedst muligt orienteret i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser
 • TR skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som TR repræsenterer

Ud fra disse rettigheder/pligter kan der ikke gives en udtømmende oplistning af TR’s arbejde og opgaver i forhold til TR-aftalen, men hovedparten af opgaverne vil have karakter af:

 • modtagelse og videregivelse af information til og fra ledelsen
 • modtagelse og videregivelse af information til og fra de medlemmer, som TR repræsenterer
 • forhandlinger og drøftelser med ledelsen
 • aftaler med ledelsen på de områder, hvor TR er tillagt en aftalekompetence
 • samtaler og drøftelser med de ansatte, som TR repræsenterer
 • nødvendig kontakt og koordinering med andre TR’ere inden for institutionen
 • nødvendig indsamling og formidling af information
 • forberedelse og opfølgning på de udvalg og møder, TR deltager i.

Udover disse opgaver har TR opgaver som foreningens stedlige repræsentant.