Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

TR i SU/MED-systemet

Hvis en personalegruppe, som har en valgt TR, skal have pladser i det lokale MED/SU-udvalg, indtræder TR forud for, at der kan vælges andre. I realiteten betyder det, at lærernes TR altid vil være medlem af udvalget. Samtidig vil lærerne som den største personalegruppe på skolen oftest besætte posten som næstformand i udvalget.

Hvis der er plads til yderligere 1 lærer på B-siden, anbefaler foreningen, at TR-suppleanten også vælges som den repræsentant.

Ud over som nævnt at skulle »fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold« fungerer TR som talsmand for de medarbejdere, som har valgt ham/hende. Det betyder, at TR kan forelægge forslag, henstillinger og klager over for ledelsen samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. Desuden skal TR holdes bedst muligt orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser.

MED/SU's opgaver er at modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold (og sikkerheds- og sundhedsarbejdet, hvis dette område er integreret i kommunens MED-aftale). Endvidere er udvalget medbestemmende ved fastlæggelsen af retningslinier for tilrettelæggelsen af arbejds- og personaleforholdene (og sikkerheds- og sundhedsarbejdet, hvis dette område er integreret i kommunens MED-aftale).

TR må bl.a. på møder i den faglige klub drøfte de punkter, der sættes på dagsordenen i MED/SU, således at de synspunkter, TR fremfører, i så høj grad som muligt afspejler holdningerne i den medarbejdergruppe, han/hun repræsenterer. Tilsvarende må spørgsmål, som medarbejdergruppen finder væsentlige, sættes på dagsordenen til MED/SU møder.

Læs nærmere om vilkårene i MED-udvalgene og SU-møder i kapitlerne: MED-aftalen og SU-aftalen.