Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

TR og andre tillidshverv

På tjenestestedet er der en række øvrige funktioner, der er nært knyttet til TR-hvervet. Foreningen har derfor fundet, at medlemmerne også i disse funktioner bør være repræsenteret af TR, idet TR’s repræsentation kan sikre overblik, sammenhæng og koordination på de forskellige områder.

Skolebestyrelsesmedlem
Skolebestyrelsen fastlægger principper, som i høj grad kan få betydning for arbejdsforholdene, bl.a. om arbejdets fordeling, skole-hjem-samarbejde og undervisningens ordning.

De fastlagte principper kan have stor betydning for skolens timeforbrug og hermed for arbejdsfordeling og -tilrettelæggelse.

Foreningen anbefaler medlemmerne at arbejde for, at TR vælges som den ene medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen og TR-suppleanten som det 2. medlem.

Medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen har ikke nogen forpligtelse over for deres valggrundlag - de er personligt valgte og står formelt kun til ansvar over for sig selv. Foreningen forventer, at lærernes repræsentanter i skolebestyrelsen tager afsæt i foreningens politik.

Mødeleder i pædagogisk råd
Pædagogisk råd rådgiver skolelederen og er et forum for samarbejde om pædagogiske forhold. Pædagogisk råd har ingen formel kompetence. I kommuner, hvor den kommunale styrelsesvedtægt giver pædagogisk råd mulighed for at udpege mødelederen, anbefaler foreningen, at TR vælges som mødeleder. Vælger man at fordele funktionerne TR og mødeleder på 2 personer, anbefaler foreningen, at TR-suppleanten vælges som mødeleder.

Der er enighed mellem Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen om, at fastsættelse af dagsorden for og indkaldelse til møde i pædagogisk råd altid sker i samarbejde mellem mødelederen og skolelederen. På de skoler/institutioner, hvor skolelederen er mødeleder, sker indkaldelse til pædagogisk råd mv. i samarbejde med TR.

Arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er valgt efter regler fastsat i Lov om arbejdsmiljø eller i den lokale MED-aftale. Valgperioden er, hvis andet ikke er aftalt, 2 år og falder i praksis ofte på samme tid som TR valget. Alle medarbejdere - også ikke organiserede - har stemmeret og kan vælges som AMR. Foreningen anbefaler, at TR-suppleanten vælges som AMR.

Hvis AMR ikke er medlem af DLF, påhviler det TR at varetage de opgaver omkring arbejdsmiljø, hvor der fra foreningens side gives et særligt tilbud om støtte. Det drejer sig om rådgivning vedrørende psykisk arbejdsmiljø og arbejdsskader. Hvis medlemmet ikke kan få løst sit problem i samarbejde med en arbejdsmiljørepræsentant, som ikke er medlem af DLF, skal TR henvise til den lokale kreds. I hver kreds er der en ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet.

I det daglige bør der være et tæt samarbejde mellem TR og AMR, da mange opgaver kun kan løses i samarbejde. Her kan nævnes arbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø og i vurderingen af om opgavefordelingen medfører urimelige og sundhedsskadelige belastninger af enkelte kollegaer.