Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

TR og ledelsen

I kraft af tillidsrepræsentantaftalen er TR de ansattes talsmand over for ledelsen på arbejdsstedet. TR’s opgaver i forhold til medlemmer med ledelsesbeføjelser vil derfor være en anden end over for de øvrige medlemmer på arbejdsstedet.

TR kan ikke varetage talsmandsfunktion for ledelsen i forhold til dennes arbejdsgiver. Lederne har lokalt deres egen TR, som er formand for det lokale ledernetværk. Medlemmer med ledelsesbeføjelser, der har behov for organisationens bistand i sager om egne tjenstlige forhold, egne løn- og ansættelsesvilkår samt udøvelsen af generel ledelseskompetence, herunder rådgivning om hvad der er god ledelse og personalepolitik i folkeskolen, skal derfor rette henvendelse til det lokale skoleledernetværk eller Skolelederforeningen.

Medlemmer med ledelsesbeføjelser deltager i foreningsvirksomheden på lige fod med øvrige medlemmer. TR står til rådighed med faglig og foreningspolitisk information, når det ønskes.

Samarbejdet med ledelsen
En vigtig forudsætning for, at TR kan fungere som talsmand for de ansatte på en god måde, er et velfungerende samarbejde mellem ledelse og TR. Men TR har ingen ledelsesmæssig kompetence og skal derfor heller ikke medvirke i, udføre eller overtage konkrete ledelsesopgaver overfor de ansatte. TR udøver sin virksomhed i loyalitet over for ledelsens ledelseskompetence.

Modsat kan TR forvente, at medlemmer med ledelsesbeføjelser viser respekt for det behov, TR som følge af talsmandsfunktionen kan have for at opnå stillingtagen og mandat til brug for forhandlinger mv. med ledelse og arbejdsgiver. Derfor er medlemmer af fraktion 3 ikke medlemmer af skolens faglige klub.