Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

TR og suppleanten for TR

Suppleanten for TR træder i funktion, når TR får midlertidigt forfald, typisk når TR er fraværende i en længere periode eks. på grund af sygdom, barsel, orlov med løn eller konstituering i anden stilling. Suppleanten træder også ind, hvis der opstår en akut situation på skole/institutionen, hvor en TR’s tilstedeværelse er påkrævet, men hvor TR ikke kan være til stede eks. på grund af lejrskoleophold eller kortvarig sygdom.

TR-suppleanten er ligesom TR omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen, men de øvrige rettigheder som TR har, får suppleanten først i det øjeblik, vedkommende træder i funktion som TR. Kredsen kan have truffet aftale om, hvilke vilkår der gælder for suppleanter, der træder i funktion. Hvis en sådan aftale ikke er indgået, optælles den konkret medgåede tid til arbejdet. TR’s betydning og arbejdsopgaver på den enkelte institution er forøget de seneste år. For at styrke tillidsrepræsentantfunktionen generelt opfordrer foreningen til, at TR-suppleanterne inddrages i løsningen af dele af tillidsrepræsentantfunktionerne. Konkret anbefaler foreningen, at

  • I det omfang der er 2 lærerrepræsentanter på B-siden i SU/MED-udvalget, vælges TR-suppleanten som den 2. lærerrepræsentant.
  • I det omfang der er plads til yderligere 1 lærerrepræsentant i MED-udvalget, vælges TR-suppleanten som den næste lærerrepræsentant
  • Både TR og TR-suppleanten vælges som medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
  • Hvor den kommunale styrelsesvedtægt giver pædagogisk råd mulighed for selv at vælge mødeleder, vælges enten TR eller TR-suppleanten som mødeleder.
  • At TR-suppleanten vælges som AMR (arbejdsmiljørepræsentant).

TR-suppleanten skal uden varsel kunne træde i TR’s sted. Derfor modtager suppleanten den samme information, som TR modtager fra Danmarks Lærerforening. Det er en forudsætning, at suppleanten er anmeldt og har oplyst sin mailadresse via Min Side.

TR bør også inddrage suppleanten i sit arbejde, f.eks. ved forberedelse af møder og lignende.