Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

TR's rådgivnings- og informationsopgaver i forhold til kollegerne

Medlemmets retssikkerhed
Hvis der opstår en situation, hvor et medlems retssikkerhed kan blive truet, skal TR gøre medlemmet opmærksom på muligheden for at få råd og evt. juridisk bistand via medlemskabet af Danmarks Lærerforening. TR skal hjælpe med kontakt til kredsen så tidligt som muligt og hjælpe med at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for den videre sagsbehandling.

Pensions- og a-kasseforhold
Pensionsforhold og -beregning er et komplekst område. TR kan orientere generelt om pensionsforholdene, men den konkrete beregning af pension forudsætter indgående kendskab til alle forhold omkring pension.

Et tjenestemandsansat medlem skal rette henvendelse til kredsen, hvis vedkommende ønsker at få foretaget en konkret pensionsberegning.

Et overenskomstansat medlem skal rette henvendelse direkte til Lærernes Pension - http://www.lppension.dk

Tillidsrepræsentantens opgave er at være bindeled mellem medlemmerne og kredsen i forhold til Lærernes Pension. Det betyder, at LP og foreningen forventer, at TR ved, at

 • der med ansættelsesforholdet følger en LærerPension, og at nye kollegaer skal informeres om dette
 • LærerPensionen består af en opsparing til pension og forsikringer ved tabt arbejdsevne og død
 • kolleger skal videresendes til kredsen ved længerevarende sygdom
 • kollegaer, der nærmer sig pensionsalderen skal forholde sig til pension og efterløn
 • kolleger har mulighed for deltagelse i seniormøder og andre arrangementer med Lærernes Pension
 • lppension.dk har en hjemmeside henvendt til TR’er med fx tjeklister (her kan du også tilmelde dig LP’s nyhedsbrev)
 • nyheder om pension findes i nyhedsbreve fra DLF, kredsene og Lærernes Pension, og at det er vigtigt at holde sig orienteret.

Det er altså ikke tillidsrepræsentantens opgave at rådgive/vejlede i pensionsforhold – du skal henvise medlemmet til kredsen og/eller Lærernes Pension.

A-kasseforhold er tilsvarende komplicerede. TR kan orientere generelt om a-kasseforhold, men hvad angår rådgivning og vejledning i en konkret sag, må medlemmet henvises til den lokale kreds eller dlf/a.

Sygdom
En del rådgivning drejer sig om ret, pligt og procedurer i tilfælde af sygdom. I alle sådanne sager må TR råde medlemmet til hurtigst muligt at tage kontakt til kredsen for konkret rådgivning - og til at undlade at medvirke i nogen aktiv handling, der kan føre til afsked, før kredsen har behandlet sagen og rådgivet medlemmet.

Ansættelse og afsked
Skolens ledelse skal uopfordret orientere TR bedst muligt om forestående ansættelser og afskedigelser. Ved uansøgt afsked, uanset om årsagen er sygdom eller andet, skal TR råde medlemmet til hurtig kontakt til kredsen. Ved afskedigelse af varigt ansatte skal arbejdsgiveren forelægge den påtænkte afskedigelse for Danmarks Lærerforening til udtalelse, inden afskedigelsen endeligt kan meddeles til den pågældende. I særlige tilfælde vil det dog være af betydning, at foreningen er inddraget, allerede inden denne høring bliver iværksat.

TR’s rolle ved tjenstlige samtaler
Tjenstlige samtaler samt referater af disse er nærmere beskrevet i kapitlet Skolens ledelse.

TR er de ansattes talsmand over for ledelsen. Som bisidder for en kollega ved en tjenstlig samtale indebærer dette, at TR bør sørge for, at sagen er fuldt oplyst, herunder at afdække og sikre, at alt, hvad der kan tale til kollegaens fordel, indgår i afgørelsesgrundlaget.

TR skal medvirke til, at sagen så vidt muligt bliver løst ved anvendelse af et »mindsteindgrebsprincip«. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning internt på skolen, er det tillidsrepræsentantens opgave at sørge for at inddrage hjælp fra øvrige foreningsled. Det er vigtigt, at TR hurtigst muligt orienterer kredsen, hvis der vil blive foretaget tjenstlig indberetning. TR skal altid orientere kredsen om forhold, der kan føre til "personsager" på arbejdspladsen.

I konkrete situationer kan TR vurdere, at det ikke er muligt at varetage bisidderrollen tilfredsstillende set i forhold til medlemmets krav på hans støtte. Det kan f.eks. være fordi TR selv er involveret i kollegiale problemer i forhold til medlemmet, eller fordi hensynet til den øvrige medlemskreds på skolen afgørende taler imod at støtte medlemmet. I sådanne tilfælde bør tillidsrepræsentanten sørge for, at medlemmet får tilbud om en anden bisidder fra foreningen, f.eks. kredsformanden.

Foreningen har udarbejdet en pjece om tjenstlige samtaler. Den er blevet udleveret på TR uddannelsen, siden udgivelsen i 2018. Efter seneste redigering, er den nu også tilgængelig på DLF’s hjemmeside dlf.org.


Formidling af foreningsintern information m.m.
Danmarks Lærerforening forventer, at TR videreformidler den information, som foreningen stiller til rådighed.

Kredsen kan fastlægge retningslinier for, i hvilket omfang TR kan formidle materiale fra medlemmer uden for TR’s eget tjenestested. TR bør dog formidle henvendelser fra medlemmer, som i henhold til foreningens vedtægter arbejder for at få mistillidsvotum til kredsstyrelsen sat på dagsordenen for en generalforsamling. Det samme gælder for henvendelser, som har til formål at få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling eller at få et nærmere angivet punkt sat på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

I forbindelse med valg til hovedstyrelsen bør TR formidle valgmateriale, der er underskrevet af medlemmer/kredse inden for foreningen. På samme måde bør TR formidle henvendelser fra medlemmer af Danmarks Lærerforening, som i henhold til foreningens vedtægter arbejder for at få sat en sag på dagsordenen for Danmarks Lærerforenings kongres, eller som i henhold til foreningens vedtægter arbejder for at få en kongresbeslutning sendt til urafstemning.

TR og arbejdsnedlæggelser
Forpligtelsen til at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold indebærer bl.a., at TR skal forsøge at modvirke overenskomststridige handlinger blandt kollegerne, f.eks. arbejdsnedlæggelser. Finder et fagligt møde, dvs. et møde med et rent fagpolitisk indhold oftest forårsaget af en akut konfliktsituation, sted i arbejdstiden uden tilladelse fra arbejdsgiveren, er det en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og derfor et overenskomstbrud. TR har derfor pligt til at søge den aktuelle konfliktsituation løst af forhandlingsvejen og til at søge det faglige møde afholdt uden for arbejdstiden. TR skal i disse situationer hurtigst muligt inddrage kredsen.

Viser det sig, efter at TR har forsøgt, umuligt at afværge en arbejdsnedlæggelse, vil TR som hovedregel efter almindelig arbejdsretslig praksis kunne deltage i arbejdsnedlæggelsen uden at risikere særlige sanktioner. TR må dog under alle omstændigheder rådes til at forblive på arbejdspladsen under en eventuel arbejdsnedlæggelse. Arbejdsretten har den praksis, at den lokale afdeling/kreds kan blive idømt organisationsansvar, hvis mere end halvdelen af medlemmerne deltager.

Overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelser kan for de overenskomstansattes vedkommende finde sted efter overenskomstens regler med hensyn til varsling mv. Sådanne arbejdsnedlæggelser vil normalt kun kunne forekomme i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og vil blive varslet af foreningen centralt. Læs mere om kollektive kampskridt i kapitlet Konflikter og konfliktløsningssystemer.

Tekniske og administrative opgaver
TR holder løbende fortegnelsen over medlemmerne på tjenestedet ajour. Via kredsen udsendes årligt en liste over medlemmerne i kredsen til TR.

TR skal videresende oplysninger om alle relevante ændringer vedr. det enkelte medlem, evt. på en blanket, til kredskassereren. Det gælder for

 • indmeldelser
 • skoleskift
 • ændringer til arbejde i anden kreds eller uden for folkeskolen
 • nye stillingsbetegnelser
 • nyvalg til posterne som TR, TR-suppleant, SU/MED-medlemmer og suppleant samt arbejdsmiljørepræsentant.

Medlemstilbud
TR bør gøre kollegerne opmærksom på en række muligheder, der er til stede som følge af medlemsskab af foreningen. Se /medlem/medlemsfordele