Organisationsforhold Tillidsrepræsentanten

Vilkår for TR-arbejdet

Tid til TR-arbejdet
TR har ret til at udføre sit arbejde i arbejdstiden og med sædvanlig løn. De fleste kredse har indgået aftale med arbejdsgiveren om, hvordan TR-arbejdet indgår i arbejdstiden. Er der ikke indgået en aftale, kan der aftales en timeramme mellem skolelederen og TR, eller tiden optælles konkret.

Overtid
Den tid, der anvendes til TR-arbejde, kan som hovedregel ikke udløse overtidsbetaling, hvis TR er omfattet af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg (SU-aftalen).

For tillidsrepræsentanter, der er omfattet af en lokal MED-aftale, honoreres overtid efter de regler, der i øvrigt gælder i overenskomsten.

Løn
Den lokale kreds indgår aftaler om kvalifikations- og funktionsløn til TR.

Frihed til kurser og møder
Der er ret til frihed til deltagelse i kurser og visse typer møder arrangeret af organisationen - forudsat, at forholdene på tjenestestedet tillader det. Under dette fravær er der ret til tjenestefrihed med løn mod, at personaleorganisationen refunderer arbejdsgiverens udgifter til løn under tjenestefrihed (se nedenfor).

Lønrefusion via AKUT-midler
TR’s tjenestefrihed med løn er på det regionale/kommunale område finansieret via AKUT-midler (Amtskommunernes og Kommunernes fond til Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.). Når en TR har deltaget i kurser og møder, hvor der er bevilget tjenstefrihed med løn, kan arbejdsgiveren ikke foretage fradrag i TR’s egen løn. TR får udbetalt sin sædvanlige løn, mens arbejdsgiveren fremsender en refusionsopgørelse til den lokale kreds, som herefter afregner direkte med arbejdsgiveren. Regionerne/kommunerne har ret til at opkræve for 7,4 time pr. kursusdag, men måden at afregne AKUT-midler på kan fraviges ved lokal TR-aftale. Det er kun kredsen, der kan aftale at fravige afregningsmåden. Lønrefusionen omfatter nettoløn, evt. tillæg (dvs. faste månedlige tillæg som f.eks. funktions- og kvalifikationstillæg) og særlig feriegodtgørelse. For overenskomstansatte foretages der desuden fradrag for et beløb, der svarer til egetbidraget til pensionsordningen. Arbejdsgiveren indbetaler både arbejdsgiverens og lønmodtagers egetbidrag, som om fravær ikke havde fundet sted.

TR-beskyttelsen
TR er omfattet af TR-beskyttelsen. Det indebærer, at der kun kan ske afskedigelse eller forflyttelse fra tjenestestedet, når arbejdsgiveren kan begrunde det i tvingende årsager. Tvingende årsager indebærer, at TR kun kan afskediges/forflyttes, hvis ledelsen ikke kan afskedige/forflytte en anden kollega. Det samme gælder for ændringer i TR’s sædvanlige arbejdsopgaver. Det sidste forhindrer dog ikke, at tillidsrepræsentanten indgår på lige fod med de øvrige ansatte ved fag- og opgavefordelingen.

TR-beskyttelsen sikrer bl.a., at TR kan udøve sin virksomhed uden at frygte for personlige konsekvenser. Den er også udtryk for en anerkendelse af de ansattes og organisationens ret til frit at kunne vælge de personer, der findes bedst egnet til hvervet som TR.

Ved en påtænkt afskedigelse eller forflyttelse af en TR skal der finde en forhandling sted mellem regionen/kommunen og organisationen. I tilfælde af afsked er der et opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder.

Udover TR er også TR-suppleanter, SU/MED-medlemmer og deres suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) omfattet af denne beskyttelse. TR og AMR er også omfattet af beskyttelsen i forbindelse med arbejdsmangel i kommunerne.

Det er i forhold til MED/SU-aftalerne ikke muligt at indgå aftale om, at prioritere TR’s beskyttelse højere i forhold til de øvrige beskyttede hverv.

TR’s fravær pga. sygdom, barsel, konstituering mv.
Når TR er fraværende i længere tid på grund af f.eks. sygdom, barsel eller konstituering i anden stilling, indtræder TR-suppleanten som TR i disse perioder. TR er i sin fraværsperiode stadig omfattet af TR-beskyttelsen.

Foreningen har siden 1. april 2014 mailet al TR-post til suppleanten, blandt andet for at styrke de tillidsvalgte på den enkelte arbejdsplads. Forudsætningen for, at suppleanten kan modtage TR-post, er, at vedkommende er anmeldt til kredsen, og at vedkommende har registreret sin mailadresse på Min Side.

En TR, der er sygemeldt, på barsel eller konstitueret i anden stilling, er valgbar som TR. TR behøver altså ikke at kunne tiltræde sit hverv umiddelbart efter valget.

TR’s fysiske arbejdsplads
TR skal have mulighed for at kunne varetage sine arbejdspladsrelaterede TR-opgaver forsvarligt. Derfor skal arbejdsgiveren stille udstyr til rådighed for dette, dvs. IT-udstyr og internetopkopling. Endvidere kan der optages drøftelse på arbejdspladsen om, at TR kan få stillet et lokale til rådighed.

Digitalisering
Fra 2013 er det aftalt, at der skal ske en digitalisering af udveksling af dokumenter mellem arbejdsgiver, TR og den faglige organisation. Det gælder for følgende dokumenter vedr. TR:
- anmeldelse af valg af TR og TR-suppleant over for kommunen (§ 10, stk.  5)
- indsigelse mod valg af TR (§ 10, stk. 5)
- dokumenter vedr forestående ansættelse (§ 11, stk. 3)
- oplysninger om alle relevante løn- og ansættelsesforhold for de personer, som på gældende repræsenterer, herunder liste over de ansatte (§ 11, stk. 4).